Stanowisko Grupy Ekspertów dotyczące opatrunków UrgoStart®, wykonanych w technologii lipidokoloidowej zawierającej cząsteczki nanooligosacharydów (TLC–NOSF)

Position of the Expert Group regarding UrgoStart® dressing made in lipido-colloidal technology containing nano-oligosaccharide (TLC–NOSF) molecules

Beata Mrozikiewicz-Rakowska1 | Marek Kucharzewski2, 3 | Arkadiusz Jawień4 | Maciej Sopata5 | Marzenna Bartoszewicz6 | Maria T. Szewczyk7 | Tomasz Banasiewicz8 | Sebastian Borys9 | Marcin Malka10 | Anna Korzon-Burakowska11 | Przemysław Lipiński12 | Adam Węgrzynowski13 | Anna Stępień1 | Tomasz Głażewski1

1 Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
3 Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. S. Sakiela w Siemianowicach Śląskich
4 Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
5 Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej, Hospicjum Stacjonarne Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinowskiego w Poznaniu
6 Katedra i Zakład Mikrobiologii i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
7 Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego Collegium Medicum Uniwersytetu M. Kopernika w Bydgoszczy
8 Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
9 Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
10 Klinika Leczenia Ran „Podos” w Warszawie
11 Zakład Dydaktyki i Prewencji Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
12 Pracownia Leczenia Ran, ARGO – Centrum Medyczne w Łodzi
13 Oddział Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Miejskiego im. F. Raszei w Poznaniu

Beata Mrozikiewicz-Rakowska Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, e-mail: rakowskab123@gmail.com
ORCID: 0000-0002-1160-9204

Wpłynęło: 10.01.2019

Zaakceptowano: 15.01.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2019001

Leczenie Ran 2018;15(4):173–181

Streszczenie: Wśród wielu metod leczenia ran przewlekłych na szczególną uwagę zasługują nowoczesne opatrunki wykorzystujące technologię TLC-NOSF, zapewniającą bezpieczeństwo stosowania oraz znaczne skrócenie czasu terapii. Technologia TLC-NOSF zastosowana w opatrunkach UrgoStart® pozwala na ich aplikację w przypadku większości niezakażonych ran przewlekłych, z uwzględnieniem ich etiologii oraz fazy gojenia. Zatem wskazaniem do zastosowania są wszelkie rany przewlekłe bez cech infekcji, takie jak: owrzodzenia w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej czy niewydolności żylnej, odleżyny, a także niegojące się rany ostre. Wykorzystanie TLC-NOSF w opatrunkach lipidokoloidowych UrgoStart® prowadzi do istotnego skrócenia czasu gojenia ran. Poparte jest to wynikami badań, w tym randomizowanych kontrolowanych badań klinicznych. Jednym z nich jest badanie Explorer, opublikowane w czasopiśmie „Lancet” w 2018 roku. W badaniu wykazano skrócenie czasu gojenia się ran o 60 dni w grupie pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej o etiologii neuropatyczno-niedokrwiennej, leczonych z zastosowaniem opatrunku UrgoStart®, względem osób, u których stosowano taki sam opatrunek w technologii lipidokoloidowej, ale niezawierający cząstek nanooligosacharydów. Lekarze i pielęgniarki zajmujący się leczeniem ran przewlekłych oraz sami chorzy używający opatrunków UrgoStart® w technologii TLC-NOSF otrzymują nowe narzędzie do walki z ranami przewlekłymi, które może pozwolić na obniżenie kosztów leczenia, poprawę jakości terapii i jakości życia pacjenta.

Słowa kluczowe: opatrunki lipidokoloidowe, rany przewlekłe, technologia TLC-NOSF, UrgoStart®

Abstract: Among the techniques of chronic wound treatment attention should be brought to various innovative dressings utilizing the TLC-NOSF technology, ensuring safety of use and a significantly reduced treatment time. The TLC-NOSF technology utilized in Urgo-Start® dressings enables their use in treatment of chronic wounds of which the majority are non-infectious, taking into account their etiology and stage of healing. Therefore, indications for their use include all chronic wounds without signs of infection, such as ulcerations in the course of diabetic foot and venous insufficiency. This also includes bedsores and poorly healing acute wounds. The use of UrgoStart® dressings leads to a decrease in wound healing time. This is supported by the results of various studies, including randomized control clinical studies. One example is Explorer, published in “Lancet” in 2018, which demonstrated healing time reduced by 60 days in a group of patients with diabetic foot of neuroischaemic origin, treated with UrgoStart® dressings, compared to patients treated with this same dressing utilizing lipidocolloid technology but without nanooligosaccharide particles. Doctors and nurses involved in the treatment of chronic wounds as well as patients using UrgoStart® dressings with TLC-NOSF technology received a new tool for treating chronic wounds which allows for a reduction of treatment costs, improvement of quality of care and comfort of the patient.

Key words: chronic wounds, lipidocolloid dressings, TLC-NOSF technology, UrgoStart®