Stosowanie rękawic, wykonywany zawód medyczny, podrażnienia skóry, czas i zaangażowanie zarządzających jako czynniki wpływające na realizację higieny rąk w obszarze medycznym

The use of gloves, occupation in the medical profession, skin irritation, time, and the commitment of administrators as factors influencing the implementation of hand hygiene in the medical field

Małgorzata Cichońska1, 2 | Dorota Maciąg1, 3

ORCID*: 0000-0003-3088-4460 | 0000-0002-7914-7827

1 Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu Katedry Pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
2 Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim
3 GVM CARINT w Ostrowcu Świętokrzyskim

Małgorzata Cichońska
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim,
ul. Akademicka 12,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
e-mail: malgosia1307@op.pl

Wpłynęło: 15.04.2021

Zaakceptowano: 28.04.2021

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2021008

Forum Zakażeń 2021;12(2):95–100

Streszczenie: Ręce personelu medycznego stanowią najczęstszy wektor przenoszenia zakażeń w placówkach szpitalnych. W związku ze znaczeniem tego zagadnienia opracowano wiele zaleceń i rekomendacji (CDC, WHO, CMJ) dotyczących: przygotowania rąk do pracy, metod ich higieny, doboru i dostępności preparatów dezynfekcyjnych, stosowania rękawic, nadzoru nad higieną rąk oraz sposobów i zakresu edukacji. Uzupełnieniem wytycznych w tym zakresie są czynniki mające wpływ na poprawność i częstość realizacji procedury. Pomimo ciągłego pojawiania się tematu w literaturze medycznej badacze są zdania, że powody niskiego poziomu przestrzegania higieny rąk przez personel medyczny, a lekarzy w szczególności, są słabo poznane, w związku z czym zagadnienie powinno być ustawicznie przypominane, a sam poziom higieny rąk monitorowany. Jako barierę w higienie rąk uznano liczne czynniki, wśród których wymieniane są: błędne przekonanie pracowników służby zdrowia, że stosowanie niejałowych rękawiczek może zastąpić dezynfekcję rąk, wykonywany zawód, podrażnienia skóry, brak czasu na częstą higienę rąk oraz niewystarczające zaangażowanie w problem dyrektorów podmiotów leczniczych. Trzeba jeszcze ogromnego nakładu pracy, aby zoptymalizować strategie w celu lepszego przestrzegania wytycznych i monitorowania higieny rąk, a także określić nowe działania i czynniki, mogące zwiększyć poprawę higieny rąk oraz jej jakość.

Słowa kluczowe: dezynfekcja rąk, higiena rąk, ręce personelu medycznego

Abstract: The hands of medical personnel are the most common vector of transmission of infections in the majority of healthcare facilities, which is why guidelines and recommendations (issued by the CDC, WHO, CMJ) for handwashing before work, emphasize the role and importance of hand hygiene in the prevention of nosocomial infections. Therefore, such guidelines and recommendations detail the method of hand decontamination and indications for their use, the selection and availability of disinfectants, the use of gloves, supervision over hand hygiene, as well as methods and scope of hygiene education. Guidelines in this area are supplemented by knowledge of the factors influencing the validity and frequency of the procedure. Despite the topic appearing frequently in medical literature, researchers recognize that the reasons for poor hand hygiene compliance by healthcare professionals, and physicians in particular, are still poorly understood and should be constantly recalled, inspire the subject and continuously monitor its implementation. A number of factors are recognized as barriers to hand hygiene, including: misconception of health care workers that the use of non-sterile gloves can replace hand disinfection, the practiced profession, skin irritation, lack of time, and low involvement of medical entity directors in the problem. An enormous amount of work is still needed to optimize strategies to better adhere to guidelines and monitor hand hygiene, and identify new actions and factors that can improve hand hygiene and its quality.

Key words: hand disinfection, hand hygiene, hands of medical personnel