Streptococcus pyogenes jako czynnik etiologiczny rzadkich zakażeń u dzieci

Streptococcus pyogenes as an etiological agent of rare infections in children

Elżbieta Piątkowska | Marzenna Bartoszewicz

Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Marzenna Bartoszewicz Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław, Tel.: 71 784 05 10, Fax: 71 784 06 74, e-mail: marzenna.bartoszewicz@umed.wroc.pl

Wpłynęło: 05.03.2018

Zaakceptowano: 20.03.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2018006

Forum Zakażeń 2018;9(2):73–76

Streszczenie:

Streptococcus pyogenes, należący do paciorkowców ropotwórczych grupy A, jest głównym czynnikiem wywołującym ostre zapalenie gardła i/lub migdałków podniebiennych. Odpowiedzialny jest także za szereg innych inwazyjnych oraz nieinwazyjnych zakażeń występujących zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Jednym ze słabiej poznanych schorzeń są powierzchniowe infekcje skóry, obejmujące okolice krocza i odbytu, które często pozostają nieprawidłowo zdiagnozowane i w związku z tym są nieskutecznie leczone.

Słowa kluczowe: diagnostyka mikrobiologiczna, Streptococcus pyogenes, zakażenia okołoodbytowe

Abstract:

Streptococcus pyogenes belongs to group A Streptococcus and is the main cause of acute pharyngitis and/or tonsillitis. The strain is also responsible for a number of other invasive and non-invasive infections occurring in children and adults. One of the less known diseases are surface skin infections involving the perineum and anus, which are often incorrectly diagnosed and therefore treated without success.

Key words: microbiology diagnostics, perineal infection, Streptococcus pyogenes