Sześcioletnia analiza powikłań terapii tlenem hiperbarycznym u 1981 pacjentów

Six-year analysis of complications of hyperbaric oxygen therapy in 1981 patients

Ewa Kobielska1, 2 | Anna Chrapusta2

ORCID*: 0000-0002-0973-7741 | 0000-0002-7820-974X

1 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycznego im L. Rydygiera w Krakowie
2 Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej, Szpital Specjalistyczny im L. Rydygiera w Krakowie

Anna Chrapusta Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Replantacji Kończyn
z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, e-mail: anna.chrapusta@gmail.com

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 17.10.2019

Zaakceptowano: 06.12.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2019032

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2020;8(1):1–5

Streszczenie: Leczenie przy użyciu tlenu sprężonego w komorze hiperbarycznej jest metodą cieszącą się coraz większą liczbą wskazań – zarówno w stanach ostrych, jak i w leczeniu planowym. Terapia choroby dekompresyjnej, nagłej głuchoty czy zatrucia tlenkiem węgla to podstawowe przykłady zastosowania wiedzy o prawach fizycznych gazów rozpuszczonych w cieczach, przekładającej się na kontrolowaną poprawę utlenowania krwi. Chęć wykorzystania działania leczniczego tlenu musi również uwzględniać wiedzę o ryzyku działania toksycznego lub wystąpienia działań ubocznych samego procesu sprężania. W niniejszej pracy przedstawiono analizę powikłań występujących w grupie 1981 pacjentów poddanych terapii HBO w komorze wielomiejscowej w Małopolskim Centrum Oparzeniowo-Plastycznym Szpitala im. L. Rydygiera w latach 2013–2019. W pracy wyodrębniono osobno problemy z wyrównywaniem ciśnień, które wystąpiły u 39 pacjentów, oraz istotne powikłania, takie jak: zaburzenia wzroku, dolegliwości bólowe w klatce piersiowej, zaburzenia świadomości, ból zatok, uraz ciśnieniowy ucha środkowego czy duszność. Wymienione działania uboczne zaobserwowano łącznie u 17 chorych, co stanowiło 0,86% przypadków. Przedstawione wyniki mogą dowodzić wysokiego bezpieczeństwa leczenia w komorze hiperbarycznej.

Słowa kluczowe: choroba dekompresyjna, nagła głuchota, oparzenia, owrzodzenia żylne, stopa cukrzycowa

Abstract: The number of indications for treatment with hyperbaric oxygen in a hyperbaric chamber for both acute and elective treatment is recently increasing. The treatment of decompression sickness, sudden deafness or carbon monoxide poisoning are basic examples of the application of laws of physics governing gases dissolved in liquids translating into controlled improvement of blood oxygenation. When using the therapeutic effects of oxygen, we must also consider the risks of toxic effects or the risk of side effects of the compression process itself. This paper presents an analysis of complications in a group of 1981 patients treated in a multiplace chamber in the Malopolska Burn and Plastic Center of the Rydygier Hospital in 2013–2019. This paper separately identifies problems with pressure equalization that occurred in 39 patients and significant complications such as sudden disorder in vision, chest pain, disturbed consciousness, sinus pain, middle ear pressure trauma or dyspnoea, which occurred in a total of 17 patients, which is in 0.86% of cases. The presented results may suggest a high safety level of hyperbaric treatment.

Key words: acute deafness, burns, decompression sickness, diabetic foot, venous ulcers