Trudno gojące się owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej u pacjenta po przeszczepieniu nerki allogenicznej. Opis przypadku. Retrospekcja

Poorly healing ulceration of the oral mucosa in a patient after allogeneic kidney transplantation. A case report. Retrospection

Agata Borsukiewicz | Krzysztof Szcześniak | Konrad Wojtasiński | Kacper Żerański | Martyna Osiak | Andrzej Wojtowicz

ORCID*: 0000-0001-5652-5154 | 0000-0001-5195-2202 | 0000-0003-4564-0274 | 0000-0003-1494-024X | 0000-0002-3946-0149 | 0000-0001-9423-2459

Zakład Chirurgii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Konrad Wojtasiński
Zakład Chirurgii Stomatologicznej,
Warszawski Uniwersytet Medyczny,
ul. Binieckiego 6, 02-097 Warszawa,
e-mail: konrad1379@gmail.com

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 20.03.2021

Zaakceptowano: 11.04.2021

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2021005

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2021;9(1):29–32

Streszczenie: Pacjenci z przewlekłą schyłkową niewydolnością nerek często są leczeni poprzez przeszczepienie narządu, z następowym długotrwałym przyjmowaniem leków immunosupresyjnych. Chorzy poddawani powyższej terapii narażeni są na częstsze występowanie zmian patologicznych w obrębie błony śluzowej jamy ustnej oraz zwiększoną podatność na zakażenia, w tym wirusami onkogennymi. W zaprezentowanym przypadku 65-letni pacjent po transplantacji nerki allogenicznej zgłosił się w celu ekstrakcji zębów 22 i 23, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie owrzodzenia dziąsła i błony śluzowej. Długotrwale utrzymujące się owrzodzenie nie poddawało się leczeniu doustną antybiotykoterapią. Zmiana uległa wygojeniu po dożylnym podaniu antybiotyku i chemioterapeutyku. U pacjentów poddawanych terapii immunosupresyjnej wskazana jest szczególna czujność onkologiczna oraz indywidualizacja metod leczenia stomatologicznego. Celem pracy było dokonanie analizy ryzyka onkogennego u pacjenta przewlekle leczonego immunosupresją w przypadku niegojącego się owrzodzenia.

Słowa kluczowe: immunosupresja, opóźnione gojenie się ran, owrzodzenie jamy ustnej, przeszczep nerki

Abstract: Chronic end-stage renal disease patients are often treated with organ transplantation and subsequent long-term immunosuppressive therapy. Patients undergoing therapy are exposed to more frequent occurrence of pathological changes in the oral mucosa and increased susceptibility to infections, including oncogenic viruses. In the reported case, a 65-year-old allogeneic kidney transplant patient came to extract teeth 22 and 23 located in the immediate vicinity of the ulceration of the gingiva and oral mucosa that did not respond to treatment after oral antibiotic therapy. The ulcer healed after intravenous antibiotic therapy. In patients undergoing immunosuppressive therapy, it is necessary to maintain oncological vigilance and the need to individualize methods of dental treatment. The aim of this case was analysis of oncogenic risk in patient chronically treated with immunosuppressants with non-dying ulceration.

Key words: delayed wound healing, immunosuppression, oral ulcer, renal transplantation