Udział atypowego patogenu Chlamydia trachomatis w zapaleniach cewki moczowej

Participation of atypical pathogen Chlamydia trachomatis in urethritis

Magdalena Frej-Mądrzak | Jolanta Sarowska | Agnieszka Jama-Kmiecik | Dorota Teryks-Wołyniec | Irena Choroszy-Król

Zakład Nauk Podstawowych Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Magdalena Frej-Mądrzak, Zakład Nauk Podstawowych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław, Tel./Fax: (71) 784 00 76

Wpłynęło: 25.08.2016

Zaakceptowano: 21.09.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016047

Forum Zakażeń 2016;7(6):425–428

Streszczenie: Zakażenie Chlamydia trachomatis jest przenoszone drogą płciową podczas kontaktu seksualnego, w tym oralnego lub doodbytniczego, z osobą zainfekowaną. Najczęściej spotykaną postacią chlamydialnego zakażenia jest zapalenie cewki moczowej. Celem pracy było wykrycie C. trachomatis u pacjentów z zapaleniem cewki moczowej i oszacowanie udziału tego drobnoustroju w zapaleniach cewki moczowej oraz wskazanie grup wiekowych kobiet i mężczyzn, w których zakażenie o tej etiologii występowało najczęściej. Materiał do badań stanowiły wymazy z cewki moczowej pobrane od pacjentów (238 mężczyzn i 108 kobiet w wieku od 18 do 89 lat) z objawami zapalenia cewki moczowej. Ta jednostka chorobowa u badanych objawiała się pieczeniem, bólem i dyskomfortem podczas mikcji, częstomoczem; rzadko wydzieliną i świądem. Wymazy przebadano na obecność chlamydii przy pomocy testu immunofluorescencji bezpośredniej. Antygen C. trachomatis wykryto w 50/238 (21,01%) wymazów pobranych od mężczyzn oraz w 8/108 (7,41%) wymazów pobranych od kobiet. Około 16% udział Chlamydia trachomatis jako czynnika etiologicznego w zapaleniach cewki moczowej u kobiet i mężczyzn świadczy o tym, że patogen ten powinien być brany pod uwagę przez lekarzy podczas zalecanego leczenia. Grupami, u których częściej wykrywano chlamydie, byli mężczyźni w wieku od 18. do 27. roku życia (co może wynikać z aktywności i zachowań seksualnych) oraz w wieku 58.–67. rok życia (u tych osób badania mogą być częściej wykonywane ze względu na dolegliwości ze strony gruczołu krokowego, zatem pozwalają wykryć zakażenia bezobjawowe, chroniczne).

Słowa kluczowe: Chlamydia trachomatis, dorośli, zapalenie cewki moczowej

Abstract: Infection of Chlamydia trachomatis is transmitted during sexual contact, including oral or rectal sexual contact, with infected person. The most common form of chlamydial infection is urethritis. The aim of the study was to detect atypical pathogen, which is the C. trachomatis in patients with urethritis. The aim of the study was also to estimate participation of that organism in urethritis and indication groups of age for men and women, which is most common chlamydial infection. The experimental material were swabs from the urethra taken from patients with symptoms of urethritis, 238 men and 108 women, aged 18 to 89 years. Urethritis in the examined manifested: sting, pain and discomfort during urination, pollakiuria, rarely secretions and itching. The swabs were tested for chlamydia using by direct immunofluorescence test. C trachomatis antigen was detected in 50/238, ie. 21.01% swabs collected from men and 8/108, ie. 7.41% swabs taken from women. Approximately 16% of Chlamydia trachomatis as an etiological factor in urethritis in men and women, shows that the pathogen should be taken into account by doctors when the recommended the treatment. The group, in which more frequently detected chlamydia, men aged 18–27, which may result from the activity and sexual behavior; while in the age group 58–67, the tests may be carried out more often due to problems with your prostate, therefore, can detect asymptomatic, chronic infection.

Key words: adults, Chlamydia trachomatis, urethritis