Udział mikrobiomu przewodu pokarmowego w patogenezie chorób układu sercowo-naczyniowego poprzez wpływ na zaburzenia gospodarki lipidowej

The role of gut microbiome in the pathogenesis of cardiov ascular diseases, through the effect on lipid metabolism disorders

Anna Gózd-Barszczewska1 | Maria Kozioł-Montewka2 | Piotr Barszczewski3

1 Oddział Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie
2 Katedra Zdrowia Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
3 Oddział Gastroenterologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie

Anna Gózd-Barszczewska Oddział Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie, al. Kraśnicka 100, 20-718 Lublin, e-mail: aniagozd@o2.pl

Wpłynęło: 27.02.2018

Zaakceptowano: 16.03.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2018018

Forum Zakażeń 2018;9(2):49–56

Streszczenie:

Choroby układu sercowo-naczyniowego pozostają w społeczeństwach krajów wysoko rozwiniętych główną przyczyną zgonów. Pomimo licznych badań nadal nie wyjaśniono w pełni ich patogenezy. Nadzieję na poprawę sytuacji wiąże się z poznaniem roli mikroflory jelitowej, która poprzez wytwarzane metabolity, a także interakcję z organizmem gospodarza może wywierać wpływ na procesy zdrowia i choroby. W niniejszej pracy porównano wyniki badań własnych oraz europejskich badań populacyjnych w aspekcie wpływu drobnoustrojów na występowanie chorób układu sercowo-naczyniowego. Ustalono, iż wybrane grupy bakterii są istotne w kontekście występowania zaburzeń gospodarki lipidowej, odgrywających kluczową rolę w rozwoju miażdżycy. Dzięki wykorzystaniu badań molekularnych możliwe staje się porównywanie wyników badań mikrobiomu i poszukiwanie związków mikroflory z procesami patologicznymi w różnych populacjach.

Słowa kluczowe: miażdżyca, mikrobiom, zaburzenia lipidowe

Abstract:

Cardiovascular diseases remain the main cause of deaths in the societies of highly developed countries. Despite numerous studies, their pathogenesis is still not fully explained. The chance to improve the situation is related to determining the role of human gut microbiota, which, through metabolites, as well as the interaction with the host, could have an impact on human health. In this study, we compared the results of our research and European studies in order to determine the effect of microorganisms on the occurrence of cardiovascular diseases. We have found that selected bacterial taxa may contribute to lipid disorders, which play a key role in the development of atherosclerosis. Molecular methods allow to compare the results of microbiome studies and establish microflora compounds with pathological processes in different populations.

Key words: atherosclerosis, lipid disorders, microbiome