Wpływ czterowarstwowej kompresjoterapii na zmniejszenie objętości kończyny dolnej u chorych z przewlekłą niewydolnością żylną

An influence of four-layers compression therapy on decrease of volume of bottom limbs at the patients with the chronic venous disease

Krzysztof Paruzel1 | Monika Han2 | Marek Kucharzewski3, 4 | Łukasz Krakowczyk5

1 Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku

2 Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Rybniku

3 Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu

4 Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej

5 Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej, Centrum Onkologii Instytutu Onkologii IMSC w Gliwicach

⇒ Krzysztof Paruzel, Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik

Wpłynęło: 22.03.2011

Zaakceptowano: 27.11.2011

Leczenie Ran 2011;8(4):117–122

Streszczenie: Wstęp Kompresjoterapia jest uznaną i potwierdzoną metodą leczenia przewlekłej choroby żylnej (PChŻ) kończyn dolnych stosowaną od wielu wieków. Skuteczność leczenia uciskowego można oceniać, monitorując zmniejszenie obwodów i objętości kończyn dolnych oraz gojenie i częstość nawrotów owrzodzeń u chorych. Celem pracy była ocena skuteczności zastosowania kompresjoterapii czterowarstwowej z wykorzystaniem opaski z pastą cynkową w porównaniu do metody jednowarstwowej u pacjentów z przewlekłą chorobą żylną kończyn dolnych. Materiał i metoda Materiał obejmował grupę 28 pacjentów z przewlekłą chorobą żylną według klasyfikacji CEAP C3−5s, Ep, As, Pr,o (klasa C3 obejmowała 20 pacjentów, klasa C4 – 6 pacjentów, klasa C5 – 2); w tym 24 kobiety w przedziale wieku 18−76 lat oraz 4 mężczyzn w wieku 46−54 lat. Wszyscy chorzy leczeni byli ambulatoryjnie w Poradni Chirurgicznej. W pierwszym etapie badania u wszystkich chorych zastosowano kompresjoterapię jednowarstwową przy użyciu bandaża o małej rozciągliwości przez okres 7 dni, a następnie po siedmiodniowej przerwie w leczeniu uciskowym zastosowano metodę czterowarstwową z wykorzystaniem opaski z pastą cynkową również przez 7 dni. U wszystkich badanych przed, jak i po zastosowaniu poszczególnej metody, wykonano pomiar obwodu kończyny dolnej oraz jej objętości przy użyciu pletyzmografii bezpośredniej wodnej. Wyniki W grupie 28 pacjentów z przewlekłą chorobą żylną, u których zastosowano kompresję czterowarstwową, uzyskano znaczące zmniejszenie obwodów kończyn dolnych średnio: na poziomie 5 cm nad kostką przyśrodkową o 4 cm, w najszerszym miejscu łydki o 3 cm i na wysokości głowy kości strzałkowej o 3 cm w porównaniu do metody jednowarstwowej. Uzyskano także zmniejszenie objętości badanych kończyn dolnych średnio o 340 ml w metodzie czterowarstwowej, natomiast w metodzie jednowarstwowej o 116 ml. Wnioski Czterowarstwowa kompresjoterapia z wykorzystaniem opaski z pastą cynkową znamiennie statystycznie zmniejsza objętość kończyn dolnych w porównaniu do metody jednowarstwowego bandażowania.

Słowa kluczowe: kompresjoterapia | owrzodzenia żylne | przewlekła choroba żylna

Abstract: Introduction Compression therapy is recognized and confirmed method of the treatment chronic venous disease (CVI) of bottom limbs, which is applied since many ages. Effectiveness of compression treatment we could estimate by monitoring decrease of circuits and the volume of bottom limbs as well as healing and the frequency of the recurrences of ulcerations at patients. The aim of our work was the evaluation about the effectiveness of using the four-layers compression therapy with the use of the bandage zinc paste in compression with the single-layer method on the group of patients with the chronic venous disease of bottom limbs. Material and methods The material included the group of 28 patients with the chronic venous disease according to the classification CEAP: C3−5s, Ep, Ace, Pr,o (the class C3 contains 20 patients, class C4 – 6 patients, class C5 − 2 patients); 24 women at the age between 16−76 years-old and 4 men at the age between 46−54 years-old, treated ambulatory in the surgical clinic. In the first part of medical research at the all group of patients was applied single-layer compression therapy by using the bandage with little scale of stretching during seven days, after that time was seven days of break in compression treatment and after that the four-layers method with the use of the bandage with zinc paste was applied by the period of seven days. In all the patients the measurement of perimeter of the volume by using direct water plethysmography of the bottom limb was made before and after introducing the single-layers and four-layers method. Results In the group of 28 patients with the chronic venous disease in which this four-layers compression was implemented there was decrease of the circuits of bottom limbs: on the level 5 cm over the medial ankle it was decreased for 4 cm, at the widest part of the calf it was decreased for 3 cm and on the height of the capitulum of fibula it was for 3 cm. There was in compression with the single – layer method the decrease of the volume studied bottom limbs for 340 ml after using four-layers method, whereas after using single-layer method it was only for 116 ml. Conclusions Four-layers compression therapy with caused significant statistical reduction of the volume of limbs in comparison to single-layer method of bandaging.

Key words: chronic venous disease | compression therapy | venous ulcers