Wpływ opatrunku piankowego w technologii Hydrofiber® z jonami srebra na leczenie owrzodzeń stopy cukrzycowej

Effect of silver-releasing foam dressing in Hydrofiber® technology on healing of diabetic foot ulcers

Marek Kucharzewski1, 2 | Katarzyna Wilemska-Kucharzewska3 | Maciej Sopata4 | Elżbieta Tomaszewska4

1 Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2 Przychodnia Chirurgiczna nr 2 Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu
3 Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
4 Poradnia Chirurgii Ogólnej, Hospicjum Palium, Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Marek Kucharzewski Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze, Tel. (32) 272 22 01

Wpłynęło: 12.11.2015

Zaakceptowano: 10.12.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2015016

Leczenie Ran 2015;12(4):187–190

Streszczenie: Zespół stopy cukrzycowej (ZSC) jest przewlekłym owrzodzeniem, które ma poważny długotrwały wpływ na jakość życia i śmiertelność chorych, u których występuje. Niniejsza praca stanowi próbę oceny skuteczności stosowania u chorych z ZSC opatrunku piankowego w technologii Hydrofiber®, wydzielającego jony srebra. Pięćdziesięciu pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej I i II stopnia (według klasyfikacji Wagnera) zostało losowo podzielonych na dwie grupy. U chorych w grupie badanej, liczącej 25 osób (powierzchnia owrzodzenia 5,2–7,8 cm2), zastosowano opatrunek piankowy wydzielający srebro – Aquacel® Ag Foam. U takiej samej liczby pacjentów w grupie kontrolnej (powierzchnia owrzodzenia 4,8–7,6 cm2) stosowano opatrunek piankowy niewydzielający srebra – Aquacel® Foam. Wszystkie opatrunki były zmieniane co 7 dni, aż do całkowitego zagojenia się rany. W tym czasie obliczano powierzchnię rany. Dodatkowo każdego dnia mierzono szybkość procesu gojenia – wskaźnik gojenia na dzień (cm2/dzień). Wyniki badań wykazały, że po pięciu tygodniach leczenia owrzodzenia uległy zagojeniu u wszystkich chorych z grupy badanej. Natomiast u pacjentów z grupy kontrolnej rany zagoiły się po ośmiu tygodniach. Na podstawie powyższych obserwacji Autorzy stwierdzili jednomyślnie, że zastosowanie opatrunku piankowego wydzielającego jony srebra znamiennie przyspiesza proces leczenia owrzodzeń w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej.

Słowa kluczowe: Hydrofiber®, jony srebra, opatrunki piankowe, stopa cukrzycowa

Abstract: Diabetic foot ulcers (DFU) are complex, chronic wounds, which have a major long-term impact on the morbidity, mortality and life quality of patients. The aim of the following paper strives at assessing the efficiency of the application of the foam dressing with Hydrofiber® technology, which releases silver ions, in patients with diabetic foot ulcers. Fifty patients with DFU of grade I and II (Wagner’s classification) were selected for the study and randomized into two groups. The study group consisted of 25 patients (ulceration area: 5.2–7.8 cm2) who were treated by silver-releasing foam dressing – Aquacel® Ag Foam. The control group comprised 25 patients (ulceration area 4.8–7.6 cm2) treated by non-silver foam dressing – Aquacel® Foam. All dressings were changed every 7 days until the wound was thoroughly healed. The changes in the wound area, which occurred every week, were calculated. Additionally, the pace of the healing process was also measured every day – healing per day index (cm2/day). The results reveal that after five weeks of treatment, the ulcers healed in all patients, who belonged to the study group. Whereas, in the case of the control group, the ulcers healed after eight weeks of the treatment. Basing the analysis on the observations, the Authors unanimously state that the application of the foam dressing, which releases silver ions, significantly contributes to the process of treating diabetic foot ulceration.

Key words: diabetic foot, foam dressing, Hydrofiber®, silver ions