Wpływ zmiennego pola magnetycznego wytwarzanego przez system Viofor® na żywotność i zdolności proliferacyjne drobnoustrojów kolonizujących rany przewlekłe

Impact of the alternating magnetic field generated by the system Viofor® JPS on the viability and proliferative capacity of microorganisms colonizing chronic wounds

Monika Oleksy | Adam Junka | Danuta Smutnicka | Marzenna Bartoszewicz

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

⇒ MONIKA OLEKSY, Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,
ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław, Tel./Fax: (71) 784 06 74

Wpłynęło: 03.11.2016

Zaakceptowano: 20.11.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2016018

Leczenie Ran 2016;13(4):135–139

Streszczenie: Wstęp Narastające problemy z leczeniem ran przewlekłych, skolonizowanych przez patogenne drobnoustroje, skłaniają do poszukiwania rozwiązań, których zastosowanie skutkowałoby korzystnymi efektami terapeutycznymi. Jednym z takich rozwiązań, o udowodnionym wpływie na przyspieszenie gojenia, jest magnetostymulacja. Brak jest natomiast danych dotyczących oddziaływania tej metody na żywotność komórek bakteryjnych. Celem niniejszej pracy była analiza wpływu zmiennego pola magnetycznego wytwarzanego przez urządzenie Viofor® JPS Classic na żywotność i zdolności proliferacyjne patogenów będących przyczyną oportunistycznych infekcji ran przewlekłych. Materiał i metody Badanie przeprowadzono na referencyjnych szczepach: Staphylococcus aureus ATCC6538, Enterococcus faecalis ATCC29212, Klebsiella pneumoniae ATCC4352 i Pseudomonas aeruginosa ATCC14532. Hodowle bakteryjne poddano działaniu pola magnetycznego o częstotliwości 180–195 Hz i różnym czasie emisji. Inkubację prowadzono w 37°C przez trzy godziny. Kontrolę stanowiły szczepy niepoddane działaniu pola magnetycznego. Po upływie czasu doświadczenia oceniono liczebność populacji bakteryjnej. Każdy pomiar wykonano w trzech powtórzeniach, a do oceny statystycznej użyto testu Manna-Whitney’a (p<0,05). Wyniki Liczba komórek drobnoustrojów w próbkach kontrolnych poddanych działaniu pola magnetycznego nie różniła się od siebie w sposób istotny statystycznie. Wnioski Na podstawie uzyskanych wyników można wnioskować, że stosowanie urządzenia Viofor® JPS w przypadku ran skolonizowanych przez badane drobnoustroje jest bezpieczne i nie niesie ze sobą ryzyka zwiększenia ich liczby.

Słowa kluczowe: bakterie, gojenie ran, infekcje oportunistyczne, magnetostymulacja, rany przewlekłe, zakażenia

Abstract: Introduction Increasing issues concerning treatment of colonized by pathogenic microorganisms chronic wounds are a reason of searching for a new solutions that may contribute to beneficial therapeutic outcomes. One of such solutions, of confirmed impact on acceleration of wound healing, is referred to as the magnetostimulation. However, there is no data about the impact of magnetostimulation on the viability of bacterial cells. Therefore, the aim of a present study was to analyze an impact of an alternating magnetic field generated by the Viofor® JPS Classic device on the viability and proliferation of pathogens causing chronic wound’s opportunistic infections. Material and methods The following reference strains were applied: Staphylococcus aureus ATCC6538, Enterococcus faecalis ATCC29212, Klebsiella pneumoniae ATCC4352 and Pseudomonas aeruginosa ATCC14532. Bacterial cultures were subjected to a magnetic field’s exposition of 180–195 Hz frequency and to different times of exposition. Incubation was carried out at 37°C for 3 hours. Control groups were represented by strains that were non-exposed. Next, bacterial colony forming unit was counted. Each measurement was performed in triplicates and the Mann-Whitney test was used for statistical evaluation of results obtained (p<0.05). Results The number of microbial cells in control samples vs. cells subjected to a magnetic field’s exposition do not differ from each other in a statistically significant manner. Conclusions The obtained results indicate that the use of Viofor® JPS device in wounds colonized by tested microorganisms is safe and does not pose a risk of microbial population’s growth acceleration.

Key words: bacteria, chronic wounds, infections, magnetic stimulation, opportunistic infections, wound healing