Wrażliwość wielolekoopornych szczepów Klebsiella pneumoniae na połączenie ceftazydymu z awibaktamem

Susceptibility of multidrug resistant Klebsiella pneumoniae to ceftazidime combined with avibactam

Alicja Sękowska

ORCID: 0000-0001-6380-3968

Katedra i Zakład Mikrobiologii, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, Tel.: 52 585 34 81, e-mail: asekowska@cm.umk.pl

Wpłynęło: 27.10.2019

Zaakceptowano: 08.11.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2019055

Forum Zakażeń 2019;10(5):269–273

Streszczenie: Ceftazydym z awibaktamem jest nowym połączeniem beta-laktamu z inhibitorem beta-laktamaz. Antybiotyk ten został zatwierdzony do leczenia powikłanych zakażeń wewnątrzbrzusznych, zakażeń układu moczowego, szpitalnego zapalenia płuc i innych infekcji wywoływanych przez szczepy pałeczek Gram-ujemnych. Ceftazydym z awibaktamem jest aktywny wobec większości szczepów Klebsiella pneumoniae wytwarzających enzymy typu ESBL i szczepów wielolekoopornych, dlatego może stanowić alternatywę dla karbapenemów czy kolistyny w leczeniu zakażeń szczepami wielolekoopornymi. Badaniem objęto 107 szczepów K. pneumoniae. Wrażliwość na antybiotyki i zdolność wytwarzania enzymów ESBL oznaczano w systemie Phoenix™ z zastosowaniem kart N-402. Dla wszystkich szczepów oznaczono MIC ceftazydymu z awibaktamem metodą paska z gradientem stężeń. Wszystkie szczepy K. pneumoniae wytwarzały enzymy typu ESBL. 73% badanych szczepów było wrażliwych na kolistynę, 53,3% na imipenem i 44,8% na gentamycynę. Wartość MIC ceftazydymu z awibaktamem dla szczepów K. pneumoniae wynosiła od 0,016 do 32 mg/L. Powyżej 98% badanych szczepów było wrażliwych na połączenie ceftazydymu z awibaktamem. Ceftazydym z awibaktamem wykazał bardzo dobrą aktywność in vitro wobec szczepów K. pneumoniae. Uzyskane wyniki wskazują, że lek ten może stanowić skuteczną opcję terapeutyczną w leczeniu ciężkich zakażeń wielolekoopornymi szczepami K. pneumoniae.

Słowa kluczowe: ceftazydym-awibaktam, ESBL, Klebsiella pneumoniae, MDR

Abstract: Ceftazidime/avibactam is a new cephalosporin/beta-lactamase inhibitor drug with broad-spectrum activity. This antibiotic has been approved for the treatment of patients with complicated intra-abdominal infections, urinary tract infections, hospital-acquired pneumonia and other infections caused by multidrug resistant Gram-negative rods. Ceftazidime/avibactam has good activity against most ESBL-producing and multidrug resistant Klebsiella pneumoniae strains and may be a therapeutic alternative to carbapenems or colistin in some infections caused by ESBL-producing multidrug resistant isolates. One hundred and seven clinical isolates of K. pneumoniae were included. The susceptibility to antibiotics and the ability to produce ESBL enzymes were tested with the N402 panel from the Phoenix™ detection system. For all analysed strains, the ceftazidime/avibactam MIC was determined by gradient strips. All K. pneumoniae strains produced extended-spectrum beta-lactamase. Seventy three percent of
the K. pneumoniae strains were susceptible to colistin, 53.3% to imipenem and 44.8% to gentamicin. Ceftazidime/avibactam exhibited high activity against K. pneumoniae strains with MICs ranging from 0.016 to 32 mg/L. More than 98% of the K. pneumoniae strains were susceptible to ceftazidime/avibactam. Ceftazidime/avibactam demonstrated excellent in vitro activity against K. pneumoniae strains. This data suggests that ceftazidime/avibactam might be an effective therapeutic option for the treatment of serious infections caused by multidrug resistant K. pneumoniae strains.

Key words: ceftazidime/avibactam, ESBL, Klebsiella pneumoniae, MDR