Wsparcie społeczne jako istotny modyfikator jakości życia pacjentów chorych na nowotwory w bezpośrednim okresie przedoperacyjnym – doświadczenia własne

Social support as an important modifier quality of life of cancer patients in the immediate preoperative period – own experiences

Aleksandra Wróbel | Anna Aftyka | Ilona Różalska

Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Aleksandra Wróbel Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Szkolna 18, 20-124 Lublin, Tel.: (81) 448 69 50

Wpłynęło: 28.05.2015

Zaakceptowano: 14.08.2015

DOI : dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2015015

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2016;2(1):1–6

Streszczenie:

Wstęp Wsparcie społeczne jest pojęciem bardzo trudnym do jednoznacznego zdefiniowania. Mimo wielu lat nie zostało ono precyzyjnie określone, nie ustalono także dokładnych mechanizmów jego działania. Cel Celem badania było określenie poziomu wsparcia społecznego w grupie chorych na nowotwory w bezpośrednim okresie przedoperacyjnym oraz zdefiniowanie jego wpływu na jakość życia badanych. Materiał i metody Badaniami objęto 101 osób z rozpoznaniem choroby nowotworowej, hospitalizowanych w okresie od listopada 2009 do czerwca 2010 roku w Oddziałach Okręgowego Szpitala Kolejowego w Lublinie: Chirurgicznym z Pododdziałem Laryngologicznym, Urologicznym i Ginekologicznym. W grupie badanej dominowały kobiety (57,43%). Średnia wieku wynosiła 67,61 roku. Narzędzie badawcze stanowił Kwestionariusz Wsparcia Społecznego Norbeck (NSSQ), umożliwiający wnikliwy opis źródeł wsparcia. Wnioski 1. W przeprowadzonym badaniu sieć wsparcia pacjentów onkologicznych była niewielka i składała się głownie z najbliższej rodziny oraz przyjaciół. 2. Najważniejszym źródłem wsparcia badanych była najbliższa rodzina. 3. Wsparcie społeczne odczuwane przez badane osoby było niższe niż w grupach porównawczych, co może być skutkiem ubogiej sieci kontaktów społecznych. 4. Wsparcie społeczne odczuwane przez badanych pozytywnie wpływało na poziom ich jakości życia. W badanym aspekcie głównym związkiem był związek pomiędzy poziomem wsparcia społecznego a funkcjonowaniem społecznym osób chorych.

Słowa kluczowe: choroby nowotworowe, jakość życia, wsparcie społeczne

Abstract:

Introduction The support is a very difficult concept to define. Despite many years, it was not defined clearly, there was also established precise mechanisms of its action. Aim The aim of the study was to assess the level of social support in patients with cancer in directly preoperative period and to define its impact on the quality of life of respondents. Material and methods The study included 101 people have been diagnosed with cancer hospitalized in the between November 2009 to June 2010 in units: Surgery with Laryngological, Urology and Gynecology District Railway Hospital in Lublin. Group was dominated by women (57.43%). The average age was 67.61 years. The research tool was Norbeck Social Support Questionnaire (NSSQ), allowing insightful description of the sources of support. Conclusions 1. The network support cancer patients is small and consists mainly of close family and friends. 2. The most important source of support for the women was closest family. 3. Social support experienced by the subjects tested is lower than in comparator groups, which may be the result of poor social networks. 4. Social support perceived by the test subjects a positive effect on the level of their quality of life. The main compound is the relationship between the level of social support and social functioning of patients.

Key words: cancer, quality of life, social support