Wybrane miejscowe problemy gojenia się rany odleżynowej – opis przypadków

Selected problems of local healing of a pressure ulcer – cases report

Dariusz Bazaliński1, 2 | Paweł Więch1 | Beata Barańska2 | Maria Kózka3

1 Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
2 Szpital Specjalistyczny Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie
3 Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie

Dariusz Bazaliński Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Kopisto 2a, 35-310 Rzeszów, Tel.: (17) 872 11 11, e-mail: darek.bazalinski@wp.pl

Wpłynęło: 20.06.2017

Zaakceptowano: 15.07.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiLO2017029

Pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece 2017;3(3):165–170

Streszczenie:

Odleżyny stanowią ważny problem medyczny, społeczny i ekonomiczny, dotyczący chorych leczonych w szpitalu, objętych opieką długoterminową, hospicyjną i przebywających w domach pomocy społecznej. Częstość występowania odleżyn jest zróżnicowana, zależy od typu leczonych osób oraz od ich wieku. Dane z ośrodków zagranicznych wskazują, że odleżyny obserwuje się u 4–25% pacjentów, natomiast w Polsce u 3–17% chorych leczonych w szpitalu i 17–28% osób objętych opieką domową. Interpretacja danych jest trudna, ponieważ obserwacje są prowadzone w odrębnych warunkach i stosowane są różne metody badawcze. Nowoczesne leczenie odleżyn obejmuje kompleksowe podejście uwzględniające zastosowanie wilgotnego środowiska w terapii miejscowej. Celem pracy było przedstawienie wybranych miejscowych problemów gojenia się rany odleżynowej na podstawie opisu przypadków klinicznych.

SŁOWA KLUCZOWE: leczenie, odleżyna, proces gojenia

Abstract:

Pressure ulcers are an important medical, social and economic issue. They concern long-term hospital care patients, hospice care patients, and nursing home patients. The incidence of pressure ulcers varies depending on the type of disease and the age of the patients. The data from foreign centers show that pressure ulcers have an incidence of 4 to 25%. In Poland prevalence rates range from 3 to 17% in hospital settings and from 17 to 21% in nursing homes. It is difficult to interpret the data because the observations are carried out in specific conditions and with the use of different methods. The modern treatment of pressure ulcers is complex, including moist wound environment. The aim of the study is to present the selected problems of pressure sore healing on the basis of a description of clinical cases.

KEY WORDS: healing process, pressure sore, treatment