Wykorzystanie ludzkiej błony owodniowej jako nośnika antyseptyków w leczeniu zakażonych ran przewlekłych

The application of human amniotic membrane as a carrier for an antiseptic agents used to treat chronic, infected wounds

Agnieszka Klama-Baryła1 | Diana Kitala1 | Wojciech Łabuś1 | Małgorzata Kraut1 | Michał Szapski1 | Marek Kucharzewski1, 2

ORCID*: 0000-0001-6631-1387 | 0000-0003-0573-0507 | 0000-0003-2108-9270 | 0000-0002-8523-8477 | 0000-0002-5586-0812 | 0000-0001-7950-679X

1 Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
2 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Agnieszka Klama-Baryła Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice, e-mail: agawa777.78@gmail.com

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 17.02.2020

Zaakceptowano: 08.03.2020

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR2020009

Forum Leczenia Ran 2020;1(1):11–15

Streszczenie: Wstęp Błona owodniowa jest najczęściej wykorzystywanym klinicznym przeszczepem przyczyniającym się do leczenia ran. Ludzka błona owodniowa może być przygotowana jako przeszczep biowitalny (żywy) i przeszczep biostatyczny, poddawany sterylizacji (np. radiacyjnej). Takie przeszczepy owodniowe posiadają właściwości chłonne i mogą zostać wykorzystane jako nośniki np. antyseptyków w leczeniu zakażonych ran. Materiał i metody Materiał badany stanowiły tkanki popłodu ludzkie pozyskane podczas porodu siłami natury, z którego przygotowano błonę owodniową sterylną i błonę owodniową przyżyciową. Z wykorzystaniem Biopsy Punch o średnicy 8 mm wycięto w obu wariantach owodni krążki do nasączenia antyseptykami. Wykorzystano: Prontosan®, Braunol®, Borasol®, Microdacyn®, Octenilin®, SutriSept®. Kontrolę stanowiła owodnia nasączona roztworem 0,9% NaCl. Wyniki W pracy porównano strefę zahamowania wzrostu poszczególnych szczepów izolowanych i wyhodowanych z materiału klinicznego dla ludzkiej owodni przyżyciowej i ludzkiej owodni mrożonej, sterylizowanej radiacyjnie, nasączonej antyseptykami. Wnioski Prezentowane badania wskazują na możliwość wykorzystania owodni jako nośnika antyseptyków w leczeniu zakażonych ran przewlekłych, w tym ran oparzeniowych. Znacznie lepsze właściwości chłonięcia wykazywała owodnia sterylizowana radiacyjnie niż owodnia przyżyciowa. Wyniki badania dowodzą także dużej przydatności SutriSeptu® i Braunolu ® w hamowaniu wzrostu najczęściej izolowanych z ran oparzeniowych drobnoustrojów (Staphylococcus aureus MSSA, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii).

Słowa kluczowe: antyseptyki, błona owodniowa, oparzenia, rany zakażone

Abstract: Introduction Amniotic membrane as a graft is the most commonly used clinical application in wound management. Human amniotic membrane can be processed as a biovital graft (viable), and as a biostatic (radiosterilized). Such grafts have absorption properties and can be applied as an antiseptic agents-carrier in the treatment of infected wounds. Material and methods Human placenta collected during natural childbirth (by forces of nature) was used for examination, and sterile amniotic membrane and vital amniotic membrane were prepared. From both variants of amniotic membrane, using 8 mm diameter Biopsy Punch device, were cutted out rings to be soaked with aniseptics. We used following agents: Prontosan®, Braunol®, Borasol, Microdacyn®, Octenilin®, SutriSept®. Amnion soaked with 0.9% NaCl solution was used as a control material. Results In our research we compared the zones of growth inhibition area for particular Stasin isolated and cultured from clinical material for: human supravital and frozen amnion, radiosterilized and soaked with antiseptic agents. Conclusions Our research indicates the possibility of using amnion as a carrier for antiseptic agents in management of infected chronic wounds, including burn wounds. Compared to supravital, radiosterilized amnion shows singnificantly better absorption properties. In our research, we also observed a significant usefulness of SutriSept® and Braunol® in growth inhibition of microorganisms most frequently isolated from burn wounds (Staphylococcus aureus MSSA, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii).

Key words: amniotic membrane, antiseptics, burns, infected wounds