Wykorzystanie oceny ryzyka zakażenia przy przyjęciu do szpitala

Use of infection risk assessment on admittance to hospital

Katarzyna Skibińska

Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o., ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, Tel.: (32) 413 01 00, Fax: (32) 413 01 12

Wpłynęło: 05.09.2014

Zaakceptowano: 20.12.2014

DOI : dx.doi.org/10.15374/FZ2014049

Forum Zakażeń 2015;6(1):13–17

Streszczenie: Powikłania związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych są istotnym czynnikiem oddziałującym na jakość opieki. Znajomość zagrożeń wynikająca z oceny ryzyka powinna mieć wpływ na zminimalizowanie niepożądanych efektów wiążących się z podejmowanymi wobec pacjenta działaniami terapeutycznymi. W tym celu niezbędne staje się stworzenie i wykorzystanie narzędzi badawczych, pozwalających na szacowanie poziomu dopuszczalnego ryzyka. Obecnie nie jest to kwestią innowacyjności w zarządzaniu jakością, lecz obowiązkiem wynikającym z Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Słowa kluczowe: czynny nadzór, ocena ryzyka, zakażenie szpitalne, zdarzenie niepożądane

Abstract: Complications related to the provision of health services is an important factor affecting the quality of care. Knowledge of the risks arising from the risk assessment should have an impact on minimizing adverse effects associated with taking the patient to the therapeutic effects. For this purpose it becomes necessary to make and use tools to estimate the level of risk. This is not the present day issue of innovation in management but an obligation under the Act of 5 December 2008 on prevention and control of infections and infectious diseases in humans.

Key words: active surveillance, adverse event, hospital infections, risk assessment