Ząb wgłobiony przyczyną powstania torbieli szczęki. Leczenie chirurgiczne z wykorzystaniem dwufazowego siarczanu wapnia – opis przypadku

An invaginated tooth causing the formation of a jaw cyst. Surgical treatment using biphasic calcium sulfate – a case report

Damian Dudek1, 2 | Karolina Wałach1 | Maciej Jagielak3 | Hubert Mado4 | Tamara Głąbik-Panasewicz5 | Edyta Reichman-Warmusz2

ORCID*: 0000-0002-6048-0216 | 0000-0002-7162-5097 | 0000-0002-2357-9831 | 0000-0002-1610-036X | 0000-0003-2936-0301 | 0000-0002-1061-807X

1 NZOZ „Artmedica” Poradnia Chirurgii Stomatologicznej w Toruniu
2 Katedra Histologii i Embriologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu-Rokitnicy
3 Klinika „Ortognatyka Jagielak” w Raszynie
4 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Histologii i Embriologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu-Rokitnicy
5 Prywatna Praktyka Stomatologiczna w Zabrzu

Damian Dudek NZOZ „Artmedica” Poradnia Chirurgii Stomatologicznej w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 166, 87-100 Toruń, e-mail: damiandudek@op.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 16.05.2020

Zaakceptowano: 30.05.2020

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2020006

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2020;8(2):45–54

Streszczenie: W niniejszej pracy przedstawiono leczenie chirurgiczne torbieli szczęki oraz wykorzystanie dwufazowego siarczanu wapnia (Bond Apatite®) w augmentacji ubytku kostnego w oparciu o analizę piśmiennictwa oraz zaprezentowany przypadek. Materiał zastosowano podczas leczenia torbieli korzeniowej prawdziwej, powstałej w wyniku zmian martwiczych w obrębie struktury zęba wgłobionego 12. Postępowanie dotyczyło torbieli prawej szczęki wyłuszczonej „en bloc” z jednoczasowym leczeniem endodontycznym zęba 12 i resekcją wierzchołka z wypełnieniem wstecznym kanału oraz augmentacją ubytku kostnego. Autorzy są zdania, iż wykonana procedura była najbardziej optymalna dla pacjentki. Ponadto użycie cementu regeneracyjnego może stanowić tanią, znacznie mniej inwazyjną i bardziej przewidywalną klinicznie alternatywę dla powszechnie stosowanych procedur augmentacyjnych.

Słowa kluczowe: dwufazowy siarczan wapnia, torbiele zębopochodne, ząb wgłobiony

Abstract: The authors would like to present the surgical treatment of dentigerous cyst of the maxilla and possibility of using biphasic calcium sulfate (Bond Apatite®) in bone augmentation based on literature analysis and our own case. The material was used during the treatment of odontogenic cyst arising as a result of necrotic changes within the structure of a invaginated tooth 12. The procedure apply cyst of the right maxilla enucleated “en bloc” with simultaneous endodontic treatment of tooth 12 and apical root resection with backfill of the root canal and augmentation of the bone defect. The authors believe that the procedure was the most optimal for the patient. In addition, the use of the above-mentioned regenerative cement may be a cheap, much less invasive and more clinically predictable alternative to commonly used augmentation procedures.

Key words: biphasic calcium sulphate, invaginated tooth, odontogenic cysts