Zakażenia mikrobiomem miejsca operowanego w zabiegach ortopedyczno-urazowych

Surgical site infections caused by opportunistic microorganisms in orthopedic and traumatic procedures

Jakub Nowakowski1–3 | Monika Lisiecka4 | Agnieszka Ławnicka3 | Krzysztof Pietrzak5 | Anna Budzyńska2, 6 | Karol Szymański1, 2 | Jerzy Szymański1, 2 | Jerzy Sikorski1, 2 | Krzysztof Słowiński1, 2

ORCID*: 0000-0002-3486-4435 | 0000-0002-5448-1263 | 0000-0001-9406-7473 | 0000-0003-4442-5679 | 0000-0003-3037-6239 | 0000-0002-6738-2213 | 0000-0002-5285-0678 | 0000-0001-6957-8271

1 Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
2 Oddział Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych z Pododdziałem Leczenia Oparzeń Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
3 Oddział Chirurgii Ogólnej, Laparoskopowej i Endokrynologicznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
4 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
5 Zakład Spondyloortopedii i Biomechaniki Kręgosłupa Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
6 Zakład Praktyki Pielęgniarskiej Katedry Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Agnieszka Ławnicka Oddział Chirurgii Ogólnej, Laparoskopowej i Endokrynologicznej, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu,
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, e-mail: agnese2@vp.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 23.08.2019

Zaakceptowano: 13.09.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2019039

Forum Zakażeń 2020;11(1):11–14

Streszczenie: Zakażenie miejsca operowanego (ZMO) to problem przyczyniający się do zwiększenia kosztów terapii i mający negatywny wpływ na ostateczny wynik leczenia chirurgicznego. Często w ranach operacyjnych stwierdza się obecność mikrobiomu – mikroorganizmów potencjalnie chorobotwórczych. W niniejszej pracy przedstawiono częstość klinicznie jawnych ZMO spowodowanych wymienionym czynnikiem u 121 pacjentów hospitalizowanych z powodu obrażeń w Klinice Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Poznaniu w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 27 czerwca 2019 roku. Analizie poddano 352 wymazy z ran operacyjnych, uzyskując 65% posiewów dodatnich oraz 35% posiewów ujemnych. Stwierdzono, że zastosowanie implantu podczas operacji złamania kości znamiennie zwiększa ryzyko wystąpienia zakażenia miejsca operowanego, w tym infekcji wywołanych przez patogeny oportunistyczne, a obniżenie odporności organizmu w chorobie urazowej sprzyja kolonizacji mikrobiomem. Ponadto, aby zwiększyć szansę wyhodowania patogenu w przypadku zakażenia miejsca operowanego z użyciem implantu, wskazane jest pobranie próbek z różnych miejsc.

Słowa kluczowe: mikrobiologia, mikrobiota fizjologiczna, zabiegi z użyciem implantu, zakażenia miejsca operowanego, zakażenia w ortopedii

Abstract: Surgical site infections caused by opportunistic microorganisms increase costs of therapy and have a negative impact on the final result of surgical treatment. Skin microbiota contains potentially pathogenic bacteria which can be found in surgical wounds. This work presents the frequency of overt surgical site infections caused by the above-mentioned pathogens in 121 patients hospitalized due to traumatic injuries in a surgical center in Poland for a period of one and a half years. 352 swabs from wounds were collected, 65% of which had positive cultures and 35% negative. The use of an implant during surgical treatment of fractures significantly increased the risk of SSI including infections caused by opportunistic pathogens and a general weakening of the immune system in traumatic injuries promotes colonization with opportunistic bacteria. In addition, collecting samples from different locations is recommended in order to increase the chance of a positive culture.

Key words: implant procedures, microbiology, opportunistic flora, orthopedic infections, surgical site infections