Zakażenie Herpes Simplex u kobiet ciężarnych – leczenie i profilaktyka

Herpex simplex infection in pregnant women – treatment and prevention

Marta Więckowska1 | Monika Wójcik 1 | Karolina Bieńko1 | Agnieszka Sikora2 | Anna Sikora-Futyma3 | Marzena Laskowska4

ORCID*: 0000-0002-2654-5434 | 0000-0002-2041-5890 | 0000-0001-7070-9224 | 0000-0002-3020-1685 | 0000-0002-6628-1082 | 0000-0003-2602-4249

1 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
3 Oddział Ginekologiczno-Położniczy i Patologii Ciąży Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
4 Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Agnieszka Sikora Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. W. Chodźki 1, 20-093 Lublin, Tel.: 81 448 64 05, Fax: 81 448 64 00, e-mail: agnieszkasikora@umlub.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 21.11.2019

Zaakceptowano: 03.12.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2019059

Forum Zakażeń 2019;10(6):415–420

Streszczenie: Zakażenia wywoływane przez wirusy opryszczki pospolitej typu 1 i 2 są rozpowszechnione na całym świecie. HSV-1 wywołuje zazwyczaj opryszczkę w obrębie jamy ustnej i twarzy, natomiast HSV-2 opryszczkę genitalną. Zakażenia pierwotne oraz reaktywacja zakażeń latentnych u kobiet ciężarnych niosą ryzyko przeniesienia HSV-1 i HSV-2 podczas życia płodowego (zakażenie wewnątrzmaciczne) lub w czasie porodu drogami natury (zakażenia okołoporodowe). Zakażenia inwazyjne powodowane przez HSV-1 i HSV-2 u noworodków charakteryzują się wysoką zachorowalnością i śmiertelnością. W profilaktyce zakażeń matka-dziecko istotną rolę odgrywa wczesne rozpoznanie, odpowiednie leczenie przeciwwirusowe lub rozwiązanie ciąży cięciem cesarskim. Celem artykułu jest przedstawienie zaleceń dotyczących leczenia i profilaktyki zakażeń wirusem opryszczki pospolitej u kobiet ciężarnych.

Słowa kluczowe: ciąża, Herpes simplex, zakażenia noworodka, zapobieganie

Abstract: Infections caused by Herpes simplex viruses type 1 and 2 are widespread worldwide. HSV-1 usually causes herpes in the mouth and face, while HSV-2 causes genital herpes. Primary infections, as well as reactivation of latent infections in pregnant women, carry the risk of transmission of HSV-1 and HSV-2 during utero (intrauterine infection) or during delivery via natural pathways (perinatal infections). Invasive infections caused by HSV-1 and HSV-2 in newborns are characterized by high morbidity and mortality. Early diagnosis, appropriate antiviral therapy or termination of pregnancy by caesarean section play an important role in the prevention
of mother-child infections. The aim of the article is to present recommendations for the treatment and prevention of Herpes simplex virus infections in pregnant women.

Key words: Herpes simplex, neonatal infection, pregnancy, prevention