Zakażenie Pseudomonas aeruginosa palców ręki po replantacji – analiza przypadku

The local infection by Pseudomonas aeruginosa after fingers replantation − the case report

Anna Chrapusta1, 2 | Kazimierz Cieślik2 | Jacek Puchała1

1 Oddział Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Oparzeń – Dziecięce Centrum Oparzeniowe Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie
2 Oddział Chirurgii Plastycznej i Leczenia Oparzeń z Pododdziałem Leczenia Oparzeń Specjalistycznego Szpitala im. L. Rydygiera w Krakowie

Anna Chrapusta Oddział Chirurgii Plastycznej i Leczenia Oparzeń z Pododdziałem Leczenia Oparzeń Specjalistycznego Szpitala im. L. Rydygiera w Krakowie, ul. Oś. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, Tel.: (12) 646 82 91, Fax: (12) 646 84 52

Wpłynęło: 25.10.2011

Zaakceptowano: 27.11.2011

Forum Zakażeń 2011;2(4):139–142

Streszczenie: Zabiegi replantacyjne palców są wciąż wyzwaniem dla mikrochirurgów. Ryzyko niepowodzenia replantacji zależy od wielu czynników, jak mechanizm urazu, czas od urazu do zespolenia tętniczego, wiek pacjenta i inne. Przedstawiono przypadek 32-letniego pacjenta po replantacji czterech palców z powodu amputacji piłą łańcuchową. Po zabiegu pacjent otrzymywał dożylne wlewy dextranu 40.000, Trentalu®, heparyny, w celu stymulacji perfuzji i angiogenezy. Siedem dni po zabiegu ukrwienie palców było prawidłowe, ale pacjent nie został wypisany z powodu dużej odległości do miejsca zamieszkania (około 600 km) i braku dostępu do doświadczonego w mikrochirurgii specjalisty. Być może na skutek niekontrolowanych wizyt pacjenta na oddziale septycznym doszło do zakażenia ran Pseudomonas aeruginosa. Pomimo leczenia farmakologicznego, miejscowego i leczenia pijawkami lekarskimi, utracono całkowicie dwa z czterech replantowanych palców, skórę pełnej grubości z kciuka i wskaziciela oraz obwodową część palców. Pytania o przyczyny tej sytuacji, wciąż pozostają bez odpowiedzi.

Słowa kluczowe: mikrochirurgia, replantacja, zakażenie rany

Abstract: The fingers replantation and following treatment is still the great challenge for microsurgeons. The risk of unsuccessful treatment depends of many factors including the mode of injury, the time from injury to arterial anastomosis, the age of patient etc. We performed the replantation of the four fingers by 32-year-old patient after left hand chainsaw injury. After replantation the patient received intravenous dextran-40, Trental® and heparin to promote vascular perfusion and neovascularization. Seven days after previously successful replantation patient was not discharged from hospital due to approximately 600 km distance to home and lack of experienced in microsurgery service close to home. The possible consequence of an uncontrolled patients visits in a septic part of the plastic surgeryward was the infection of the wound by Pseudomonas aeruginosa. Despite pharmacological and local treatment as well as the use of medicinal leeches we lost completely two of four replanted fingers and the full thickness skin from the thumb and index finger with partial necrosis of the fingertips. Questions about the causes of this situation still remains unanswered.

Key words: microsurgery, replantation, wound infection