Zakażenie ran i owrzodzeń – postępowanie w praktyce pielęgniarskiej

Wound and ulcer infections – nursing practice

Elżbieta Szkiler

ORCID: 0000-0002-4066-1212

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska w Elblągu, ul. Bema 80/3–4, 82-300 Elbląg, e-mail: elzbieta.szkiler@onet.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 25.06.2019

Zaakceptowano: 29.07.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2019010

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2019;5(2):47–55

Streszczenie: Według ekspertów światowych od 60 do 100% ran niegojących się stanowią rany zakażone. Sama obecność drobnoustrojów nie zaburza gojenia ran. Najczęstszymi patogenami kolonizującymi rany są: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus oraz bakterie z grupy Enterococcus. Biofilm bakteryjny obecny w ranie, który stanowi silnie zorganizowaną strukturę drobnoustrojów, przyczynia się do: zahamowania procesu gojenia, podwyższenia poziomu pH, hipoksji tkanek, uszkodzenia białek i rozpadu tkanek przez podwyższenie poziomu proteaz oraz wolnych rodników. Prawidłowy dobór postępowania zapewnia skuteczną eradykację biofilmu z rany. W przypadku nieprawidłowego usunięcia biofilmu z rany niegojącej się, uzupełnia on swoje struktury w ciągu 24 godzin, a po doszczętnym opracowaniu chirurgicznym odnawia się w ciągu trzech dni.

Słowa kluczowe: antyseptyki, biofilm, rana zakażona

Abstract: According to world experts 60–100% of chronic wounds are infected. The mere presence of microorganisms does not disturb wound healing. The most common pathogens colonizing the wounds are: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus and Enterococcus genus. The biofilm produced in the wound disturbs the healing process, increases pH, causes tissue hypoxia, protein damage and tissue breakdown by increasing proteases and free radicals. Selection of proper treatment ensures effective eradication of the biofilm. If the biofilm is removed incorrectly from a chronic wound, it replenishes its structure within 24 hours and is fully renewed within 3 days after debridement.

Key words: antiseptics, biofilm, infected wound