Zasady postępowania fizjoterapeutycznego u chorych po urazie termicznym

Principles of physiotherapeutic procedures in patients with thermal burns

Joanna Białożyt

Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie, Tel.: 32 229 20 00, Fax: 32 228 82 20, e-mail: joannakimla@wp.pl, ORCID: 0000-0003-2822-3057

Wpłynęło: 05.01.2019

Zaakceptowano: 04.02.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2019006

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2019;7(1):29–35

Streszczenie: Oparzenie termiczne jest jednym z najcięższych urazów dla człowieka i może skutkować licznymi dysfunkcjami narządu ruchu, wymagającymi kompleksowej rehabilitacji ruchowej. W pracy podjęto próbę standaryzacji postępowania usprawniającego u chorych po oparzeniu termicznym, leczonych w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Sposób postępowania został opracowany na bazie wieloletnich doświadczeń w pracy z oparzonymi. Metoda obejmuje: leczenie ułożeniowe, kinezyterapię, fizykoterapię oraz stosowanie ubrań uciskowych.

Słowa kluczowe: chory oparzony, fizykoterapia, kinezyterapia, leczenie ułożeniowe, presoterapia

Abstract: Thermal burn is one of the heaviest injuries that a human can suffer, may endanger the functioning of the locomotor system and requires complex physiotherapy. The aim of this study is to standardize supportive procedures of treating thermal burn patients at the Burn Treatment Center in Siemianowice Śląskie. Treatment procedures are based on long-term experience with burn patients. Current methods include: postural treatment, kinesitherapy and pressotherapy.

Key words: burn patient, kinesitherapy, physiotherapy, postural treatment, pressotherapy