Zastosowanie autogenicznych przeszczepów skórnych w pełnym ubytku. Opis przypadku

Usage of skin grefts in full loss of abdominal wall. A case report

Agnieszka Ławnicka1 | Jakub Nowakowski1–3 | Anna Budzyńska3, 4 | Karol Szymański2, 3 | Jerzy Sikorski2 ,3 | Krzysztof Słowiński2, 3

ORCID: 0000-0001-9406-7473 | 0000-0002-3486-4435 | 0000-0003-3037-6239 | 0000-0002-6738-2213 | 0000-0002-5285-0678 | 0000-0001-6957-8271

1 Oddział Chirurgii Ogólnej, Laparoskopowej i Endokrynologicznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
2 Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
3 Oddział Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych z Pododdziałem Leczenia Oparzeń Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
4 Zakład Praktyki Pielęgniarskiej Katedry Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Agnieszka Ławnicka Oddział Chirurgii Ogólnej, Laparoskopowej i Endokrynologicznej, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, e-mail: agnese2@vp.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 05.07.2019

Zaakceptowano: 30.07.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2019021

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2019;7(3):109–113

Streszczenie: Autogeniczne przeszczepy skóry są znaną i skuteczną metodą leczenia oparzeń. Znajdują także zastosowanie w leczeniu ran o innej etiologii, podobnie jak w zaprezentowanym w pracy przypadku ubytku powłok brzusznych, który powstał na skutek martwicy skóry w następstwie olbrzymiej, wielokomorowej przepukliny brzusznej. Pacjentka została przyjęta do Oddziału Chirurgii Ogólnej z rozpoznaniem uwięźniętej przepukliny brzusznej, powstałej w wyniku zabiegów operacyjnych z powodu licznych przepuklin brzusznych. W trakcie hospitalizacji kobieta była operowana dziewięciokrotnie. Po drugiej laparotomii doszło do martwicy powłok brzusznych na obszarze 45×24 cm, którą wycięto. U pacjentki stopniowo rozwijał się stan septyczny. Zadecydowano o dalszym leczeniu chorej przy pomocy systemu podciśnieniowego Open Abdominal V.A.C.® Dressing. Kolejne operacje polegały na wymianach systemu do terapii podciśnieniowej. Podczas ostatniego zabiegu, kiedy miejsce biorcze było wystarczająco przygotowane, dokonano autogenicznego przeszczepu skóry pośredniej grubości z uda w celu ostatecznego zamknięcia ubytku powłok brzusznych. Uzyskano wgojenie przeszczepu, a stan septyczny stopniowo ustępował. Można stwierdzić, iż autogeniczne przeszczepy skóry są skuteczną metodą zaopatrywania skomplikowanych ran.

Słowa kluczowe: Abdominal V.A.C.® Dressing, autogeniczny przeszczep skóry, powikłana przepuklina wielokomorowa, przepuklina brzuszna, terapia podciśnieniowa, ubytek powłok brzusznych pełnej grubości

Abstract: Autogenous skin grafts are a known and effective method of treating burn wounds. They are also used in the treatment of wounds with a different etiology, as in the case of full loss of abdominal wall shown below, which was created as a result of skin necrosis following a giant, multi-chamber abdominal hernia. The patient was admitted to the Department of General Surgery with the diagnosis of incarcerated abdominal hernia, resulting from surgical procedures due to numerous abdominal hernias. During the current hospitalization, the woman was operated 9 times. After the second laparotomy, it came to necrosis of the abdominal wall in the area of 45×24 cm. The necrosis was excised. The patient gradually developed a septic state. At this stage, it was decided to continue treatment of the patient using the Open Abdominal V.A.C.® Dressing vacuum system. Subsequent operations consisted of replacing the system for vacuum therapy. During the last treatment, when the recipient site was sufficiently prepared, autogenous transplantation of the skin was performed in order to finally close the defect of the abdominal wall, which was successful – the graft was healed and the septic state gradually subsided. It can be concluded that autogenous skin grafts are an effective method of supplying complicated wounds.

Key words: abdominal hernia, Abdominal V.A.C.® Dressing, autogenous skin transplantation, complicated multi-chamber hernia, full loss of abdominal wall, negative pressure wound therapy