Zastosowanie bionanocelulozy do celów medycznych

Medical application of bionanocellulose

Karolina Dydak | Adam F. Junka | Marzenna Bartoszewicz

Zakład Mikrobiologii i Parazytologii Farmaceutycznej Wydziału Farmacji z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

⇒ Karolina Dydak, Zakład Mikrobiologii i Parazytologii Farmaceutycznej, Wydział Farmacji z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław Tel.: 71 784 06 75

365 56 76, Fax: 52 365 57 82

Wpłynęło: 20.02.2017

Zaakceptowano: 10.03.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2017001

Leczenie Ran 2017;14(1):13–16

Streszczenie: Bionanoceluloza (BNC) jest wytwarzanym przez bakterie z gatunku Komagataeibacter xylinus polimerem charakteryzującym się unikalnymi właściwościami mechanicznymi, fizycznymi oraz biologicznymi, które umożliwiają wykorzystanie jej między innymi w implantologii oraz w leczeniu ran. Wysoka biozgodność, brak cytotoksyczności, stymulacja wzrostu komórek oraz niepobudzanie systemu immunologicznego stanowią o przewadze celulozy bakteryjnej nad innymi materiałami stosowanymi w implantacji oraz w tworzeniu opatrunków. Dodatkowymi zaletami biocelulozy są: niezwykle wysokie uwodnienie, zdolność szczelnego przylegania do powierzchni, nanofibrylarna struktura oraz łatwość modyfikacji właściwości fizycznych poprzez zastosowanie rożnych warunków hodowli K. xylinus. Produkty z celulozy bakteryjnej są obecnie wdrażane w rożnych dziedzinach medycyny, szczególnie w leczeniu ran. Opatrunki z BNC skracają czas leczenia, przyspieszają proces gojenia i zmniejszają ryzyko wystąpienia powikłań infekcyjnych.

Słowa kluczowe: biomateriały, bionanoceluloza, Gluconacetobacter xylinus, implanty, Komagataeibacter xylinus, opatrunki, przemysł medyczny

Abstract: Bionanocellulose (BNC) is a polymer produced by bacteria of Komagataeibacter xylinus genus. BNC displays unique mechanical, physical and biological properties, that predisposes this material for application in areas (among others) implantology and wound healing. Such properties of bionanocellulose as high biocompatibility, lack of cytotoxicity, stimulation of cell growth and lack of activation of the immune system make this polymer superior to other materials used in implantation and dressing manufacture. Moreover BNC has a high absorption capacity, it adheres very tightly to the surface and has a nanofibrillar structure. Biocellulose’s physical properties can be easily modified by changes of K. xylinus culture conditions. Presently, products made of bacterial cellulose are implemented in a various fields of medicine, especially as wound dressings, because their application contributes to a shorter convalescence time and reduces the risk of infectious complications.

Key words: bacterial cellulose, bionanocellulose, dressings, Gluconacetobacter xylinus, implants, Komagataeibacter xylinus, medical industry