Zastosowanie kontrolowanego podciśnienia w leczeniu rany po resekcji odbytu z powodu raka jelita grubego – opis przypadku

The use of controlled negative pressure in the treatment of a wound after rectal resection due to colorectal cancer – a case report

Dariusz Bazaliński1, 2 | Mateusz Skórka3 | Daria Kardyś4 | Paweł Florek2 | Marek Kucharzewski5, 6

ORCID*: 0000-0003-1717-1319 | 0000-0002-4401-6691 | 0000-0003-3725-6125 | 0000-0002-8810-7392 | 0000-0001-7950-679X

1 Instytut Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego
2 Szpital Specjalistyczny – Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza w Brzozowie
3 Nowe Technik Medyczne – Szpital Specjalistyczny im. św. Rodziny w Rudnej Małej
4 Studenckie Koło Naukowe Opieki nad Osobami Starszymi Uniwersytetu Rzeszowskiego
5 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny  w Katowicach
6 Centrum Leczenia Oparzeń im. S. Sakiela w Siemianowicach Śląskich

Mateusz Skórka Nowe Techniki Medyczne – Szpital Specjalistyczny im. św. Rodziny w Rudnej Małej,
Rudna Mała 600, 36-060 Rudna Mała,
e-mail: skorka.mateusz@op.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 05.09.2020

Zaakceptowano: 22.09.2020

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR2020024

Forum Leczenia Ran 2020;1(3):123–128

Streszczenie: Jedną z radykalnych metod terapeutycznych leczenia zaawansowanego raka odbytnicy jest resekcja brzuszno-kroczowa związana z wysoką częstością występowania powikłań pooperacyjnych, takich jak zakażenie rany krocza oraz ryzyko powstania przetoki jelitowo-skórnej. Zastosowanie kontrolowanego ujemnego ciśnienia przyspiesza proces gojenia rany poprzez eliminację wysięku, zwiększenie miejscowego przepływu krwi, zmniejszenie obciążenia bakteryjnego i stymulację wzrostu tkanki ziarninowej. W pracy zaprezentowano przypadek 58-letniej pacjentki, u której wykonano resekcję odbytu i odbytnicy z powodu zaawansowanego raka jelita grubego, a powstałe powikłania miejscowe leczone były przy użyciu terapii podciśnieniowej. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji wyciągnięto następujące wnioski: zastosowanie NPWT w leczeniu powikłanej rany w obrębie krocza stworzyło możliwości kontroli stanu rany, ewakuacji wysięku i ogólnej poprawy samopoczucia pacjentki. Terapia podciśnieniowa jest bezpieczną metodą zaopatrzenia rany, która może być prowadzona przez przeszkolony personel medyczny. NPWT może być z powodzeniem stosowana jako metoda leczenia ran powikłanych w obrębie krocza, lecz wymaga dalszych badań.

Słowa kluczowe: kontrolowane podciśnienie, rana krocza, resekcja brzuszno-kroczowa, wysięk

Abstract: One of the radical therapeutic methods in the treatment of advanced rectal cancer is abdomino-perineal resection, which is associated with a high frequency of postoperative complications, such as infection of the perineal wound and risk of entero-cutaneous fistula. The application of controlled negative pressure accelerates the wound healing process by eliminating exudate, increasing local blood flow, reducing bacterial load and stimulating granulation growth. We present a case of a 58-year-old female patient who underwent rectal resection due to advanced colorectal cancer, with the resulting local complications treated with negative pressure therapy. Based on the observations made during the treatment, the following conclusions were drawn: the use of NPWT in the treatment of a complicated wound in the perineum allowed for the control of the wound condition, drainage of exudate and improvement of the general well-being of the patient. NPWT is a safe wound management method that can be performed by appropriately trained medical personnel. Negative pressure therapy can be successfully used as a treatment for complicated perineal wounds, however this method requires further research.

Key words: abdomino-perineal resection, controlled negative pressure, exudation, perineal wound