Zastosowanie matrycy do regeneracji skóry w profilaktyce i leczeniu pooparzeniowych blizn przerostowych – opis przypadków

Application of a skin regeneration matrix in prevention and treatment of hypertrophic burn scars – case reports

Jakub Nowakowski1–3 | Agnieszka Ławnicka3 | Jerzy Sikorski1, 2 | Krzysztof Słowiński1, 2

ORCID*: 0000-0002-3486-4435 | 0000-0001-9406-7473 | 0000-0002-5285-0678 | 0000-0001-6957-8271

1 Oddział Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych z Pododdziałem Leczenia Oparzeń Wielospecjalistycznego
Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
2 Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
3 Oddział Chirurgii Ogólnej, Laparoskopowej i Endokrynologicznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Agnieszka Ławnicka Oddział Chirurgii Ogólnej, Laparoskopowej i Endokrynologicznej, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, e-mail: agnese2@vp.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 25.09.2019

Zaakceptowano: 28.10.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2019029

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2020;8(1):23–28

Streszczenie: Blizny hipertroficzne to częste powikłanie oparzeń leczonych zarówno zachowawczo, jak i chirurgicznie. Etiologia ich powstawania zależy od wielu czynników. Zasadniczą rolę odgrywają: oparzona okolica, głębokość i powierzchnia oparzenia, osobnicza predyspozycja, wiek pacjenta, jego stan odżywienia oraz podjęte działania terapeutyczne. Szczególną tendencję do powstawania blizn hipertroficznych stwierdzono u chorych z głębokimi oparzeniami, u których proces leczenia przedłużał się powyżej 2–3 tygodni. Ryzyko wystąpienia blizn przerostowych u oparzonych określa się w szerokim przedziale 32–94%. Wczesne podjęcie leczenia oparzeń, odpowiednie techniki operacyjne minimalizujące uszkodzenie tkanek zdrowych, zastosowanie nowoczesnych opatrunków oraz odpowiednie działania profilaktyczne pozwalają zminimalizować ryzyko powstawania blizn przerostowych. W pracy przedstawiono dwóch pacjentów, u których zastosowano w terapii matrycę do regeneracji skóry. W pierwszym przypadku wykorzystano ją w celu leczenia usprawniającego pacjenta – masywna blizna przerostowa na szyi powodowała przykurcz zgięciowy głowy uniemożliwiający prawidłowe funkcjonowanie. W drugim przypadku matrycę zastosowano do regeneracji skóry jako profilaktykę powstawania blizn hipertroficznych. U obydwu pacjentów uzyskano pożądany efekt – wytworzenie elastycznej, zadowalającej pod względem estetycznym i funkcjonalnym blizny.

Słowa kluczowe: blizny przerostowe, Integra®, leczenie oparzeń, profilaktyka przeciwbliznowa, przykurcze bliznowate, regeneracja skóry

Abstract: Hypertrophic scars are a common complication of burns treated both conservatively and surgically. The etiology of their formation depends on many factors. The location of the affected area, depth, surface area, individual predispositions, age, nutritional status and therapeutic actions play a crucial role here. A particular tendency to develop hypertrophic scars was found in patients with deep burns whose treatment process was prolonged for more than 2–3 weeks. The risk of occurrence of hypertrophic scars in burns is defined in a wide range between 32–94%. Early treatment of burns, appropriate surgical techniques that minimize damage to healthy tissues; the use of modern dressings and appropriate preventive measures minimizes the risk of hypertrophic scars. The following article presents the stories of two patients in whom a matrix was used for skin regeneration. In the first case, it was used to improve treatment – a massive hypertrophic scar on the neck causing head flexion due to contraction, therefore limiting function. In the second case, the use of a matrix for skin regeneration as prevention of hypertrophic scars was described. In both cases the desired effect was obtained – a flexible and pleasing in terms of aesthetics and functionality area of skin.

Key words: burn treatment, hypertrophic scars, Integra®, scar contracture, scar prevention, skin regeneration