Zastosowanie mikroskopu sił atomowych w badaniach mikrobiologicznych

The application of atomic force microscope in microbiological research

Małgorzata Tokarska-Rodak1, 2 | Maria Kozioł-Montewka1, 2 | Jolanta Paluch-Oleś2 | Dorota Plewik3 | Grażyna Olchowik2 | Janusz Olchowik2

1 Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
3 Centrum Badań nad Innowacjami Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Małgorzata Tokarska-Rodak Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin, Tel./Fax: (81) 742 37 81

Wpłynęło: 25.01.2014

Zaakceptowano: 18.02.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2014008

Forum Zakażeń 2014;5(1):27–30

Streszczenie: Mikroskop sił atomowych (ang. atomic force microscope – AFM) stosuje się eksperymentalnie w biologii, mikrobiologii i medycynie do badania topografii powierzchni oraz oceny własności mechanicznych komórek. Siły działające pomiędzy sondą AFM a badaną powierzchnią są mierzone z dokładnością do pikoniutonów, co pozwala na uzyskanie precyzyjnych informacji o kształcie struktur biologicznych i rozmiarach badanych obiektów, a także o własnościach mechanicznych badanych powierzchni.

Słowa kluczowe: mikroskop sił atomowych, moduł Younga, własności mechaniczne

Abstract: Atomic force microscope (AFM) is an experimental technique which until recently has been used in biology, microbiology, and medicine to investigate the topography of surface and in the evaluation of mechanical properties of cells. The forces acting between AFM probe and examined surface are measured with the accuracy of piconewtons (pN) and as a result it is possible to obtain precise information about shape of biological structures and size of studied objects as well as mechanical properties of studied surfaces.

Key words: atomic force microscope, mechanical properties, Young’s modulus