Zastosowanie opatrunków srebrowych w leczeniu oparzeń i odmrożeń, zespołu Lyella oraz ran przewlekłych

The application of silver dressing in the treatment of burns, frostbites, Lyell’s sydrome and chronic wounds

Ryszard Mądry | Jerzy Strużyna

ORCID*: 0000-0002-6258-2419 | 0000-0002-3064-3379

Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej

Ryszard Mądry
Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej,
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna,
e-mail: ryszard.madry@icloud.com

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 15.12.2020

Zaakceptowano: 29.12.2020

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2020013

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2020;8(4):115–122

Streszczenie: Skóra stanowi największy organ ludzkiego ciała, składający się z kilku warstw, posiadających różne właściwości oraz funkcje fizjologiczne. Utrata ciągłości skóry wywoływana urazem lub chorobą może przyczyniać się do ostrych zaburzeń fizjologicznych oraz immunologicznych, mogących prowadzić nawet do śmierci. Podczas wyboru odpowiedniego opatrunku na ranę oparzeniową bierze się pod uwagę głównie następujące właściwości: wspieranie procesu naskórkowania lub ziarninowania, zmniejszenie dolegliwości bólowych, redukcję poczucia dyskomfortu chorego oraz kosztów leczenia. Celem pracy była ocena przydatności opatrunków srebrowych w leczeniu oparzeń, odmrożeń, zespołu Lyella oraz ran przewlekłych. W niniejszej pracy przedstawiono przykłady kliniczne zastosowania opatrunków srebrowych, które miały znamienny wpływ na postęp leczenia. Opatrunki srebrowe mogą spełniać tymczasową funkcję substytutu naskórka w oparzeniach i odmrożeniach, w zespole Lyella oraz w ranach przewlekłych.

Słowa kluczowe: odmrożenia, oparzenia, opatrunki srebrowe, rana przewlekła, uraz termiczny, zespół Lyella

Abstract: The skin is the largest organ of the human body and is composed of several layers each having different properties and physiological functions. The loss of skin integrity due to injury or disease can lead to acute physiological and immune disorders which may even result in death. The following properties are taken into consideration when choosing an appropriate dressing for the burn wound: the ability to support epithelialization and granulation, reduction of pain, patient discomfort, and costs. The aim of this study is to evaluate the usefulness of silver dressings in treatment of burns, frostbites, Lyell’s syndrome and chronic wounds. The use of silver dressings in thermal injuries, Lyell’s syndrome and chronic wounds had a significant effect on treatment progress. Silver dressings can be a temporary substitute for the epidermis in burns, frostbites, Lyell’s syndrome and chronic wounds.

Key words: burns, chronic wounds, frosbites, Lyell’s syndrome, silver dressings, thermal injuries