Zastosowanie systemu do terapii podciśnieniowej V.A.C. w zgorzeli i tkanek miękkich podbrzusza i krocza

Use of negative pressure wound therapy in a patient with gangrene of the soft tissue of the lower abdomen and groin

Agnieszka Ławnicka1 | Jakub Nowakowski1–3 | Marta Wierszyłłowska4 | Monika Lisiecka5 | Jerzy Sikorski2, 3

ORCID*: 0000-0001-9406-7473 | 0000-0002-3486-4435 | 0000-0003-3452-3590 | 0000-0002-5448-1263 | 0000-0002-5285-0678

1 Oddział Chirurgii Ogólnej, Laparoskopowej i Endokrynologicznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
2 Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
3 Oddział Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych z Pododdziałem Leczenia Oparzeń Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
4 Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Kolorektalnej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
5 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Agnieszka Ławnicka Oddział Chirurgii Ogólnej, Laparoskopowej i Endokrynologicznej, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, e-mail: agnese2@vp.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 28.06.2019

Zaakceptowano: 20.07.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2019007

Leczenie Ran 2019;16(2):49–52

Streszczenie: System do terapii podciśnieniowej V.A.C. znajduje zastosowanie w leczeniu ran z różnych dziedzin medycyny. Jest metodą mającą pozytywny wpływ na gojenie ran. W artykule przedstawiono zastosowanie sytemu V.A.C. w przypadku zgorzeli tkanek miękkich podbrzusza i krocza u 61-letniego pacjenta, do której doszło na skutek niewyrównanej i nieleczonej przez 10 lat cukrzycy typu 2. Oprócz wdrożenia antybiotykoterapii i wyrównania glikemii, u chorego konieczne było wykonanie pięciu zabiegów operacyjnych, podczas których trzykrotnie dokonywano nekrozektomii, a także założono i trzykrotnie wymieniono opatrunek V.A.C. Ostatecznie proces terapeutyczny pozwolił na wtórne zszycie rany.

Słowa kluczowe: cukrzyca typu 2, nekrozektomia, powikłania cukrzycy, terapia podciśnieniowa, zgorzel tkanek krocza, zgorzel tkanek podbrzusza

Abstract: The vacuum therapy system V.A.C. is used to treat wounds from various fields of medicine. It is a method which has a significantly positive effect on their healing. This article focuses on its application in treating soft tissue gangrene of the lower abdomen and crotch in a 61-year-old patient. The cause of gangrene was decompensated type 2 diabetes which was untreated for 10 years. In addition to the implementation of antibiotic therapy and glycemic control, the patient required five surgical procedures during which necrosectomy was carried out three times and the V.A.C. dressing was applied and replaced three times. Finally, the therapeutic process allowed for secondary suturing of the wound.

Key words: complications of diabetes, gangrene of perineal tissue, gangrene of the lower abdominal tissues, necrectomy, vacuum therapy, type 2 diabetes