Zgorzel Fourniera. Chirurgiczne wyzwanie w zaopatrzeniu rozległej rany krocza. Pułapki oraz przeszkody terapeutyczne. Wielokierunkowe postępowanie jako nadzieja skutecznej terapii – opis przypadku

Fournier gangrene. A surgical challenge in the form of a broad wound of the crotch. Therapeutic traps and encumbrances. Multi-directional proceedings as a hope for a successful therapy – a case report

Bartosz Cybułka | Jacek Rapeła | Tomasz Piasecki | Andrzej Wach

Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Gastroenterologicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim

⇒Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Gastroenterologicznym, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, Tel.: (61) 444 55 23, Fax: (61) 444 57 20

Wpłynęło: 01.12.2015

Zaakceptowano: 23.12.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2015018

Leczenie Ran 2015;12(4):147–154

Streszczenie: Zespół zgorzeli gazowej Fourniera w pierwotnym opisie francuskiego dermatologa (1883 rok) był definiowany jako proces patologiczny o nieznanej przyczynie. Obecny stan wiedzy doskonale dokumentuje pierwotne źródło szerzenia się rozległego procesu niedokrwienno-martwiczego okolicy krocza, odbytu, pośladków, pachwin oraz moszny. Mimo postępu medycyny, ta jednostka chorobowa nadal jest obarczona wysoką śmiertelnością, sięgającą nawet 88%. Skuteczne zwalczanie miejscowego oraz ogólnoustrojowego procesu septycznego jest możliwe dzięki wielodyscyplinarnemu postępowaniu. Nieodzowne jest zastosowanie wszelkich działań intensywnej terapii czy szerokospektralnej antybiotykoterapii. Jednakże to racjonalne działania chirurgiczne stanowią kluczowe – początkowe oraz końcowe – ogniwo satysfakcjonującego procesu terapii. Po wstępnej walce o życie chorego rozpoczyna się kolejny żmudny oraz długotrwały proces leczniczy rozległej rany krocza. Zastosowanie połączonej terapii z wykorzystaniem tlenu hiperbarycznego (HBOT) oraz systemu opatrunków podciśnieniowych (NPWT) skutkuje sukcesem terapeutycznym.

Słowa kluczowe: martwicze zapalenie powięzi, rana krocza, terapia podciśnieniowa, terapia tlenem hiperbarycznym, zgorzel Fourniera, zgorzel gazowa krocza

Abstract: The Fournier gangrene in its original description from 1883 was defined by a French dermatologist as a pathological process of an unknown nature. Current knowledge perfectly documents the original source behind the spreading of the broad ischemic-necrosis process of the perineum, anus, buttocks and scrotum areas. A patient, despite the advancements of medicine, is encumbered with a high mortality rate. Which reaches up to 88% of patients. An effective fight against the local and systemic septic process is possible thanks to a multidisciplinary proceeding. Using any intensive therapy measures, broad-spectrum antibiotic therapy is essential. Although, rational surgical operations remain a crucial, first and final link in a satisfactory therapy process. After an initial fight for the patient’s life, another long and arduous healing process of the patient’s extensive perineum wounds begins. Using the hyperbaric oxygen therapy (HBOT) combined with the negative pressure wound therapy (NPWT) fulfills the hopes behind the healing process in an astonishing way.

Key words: Fournier gangrene, hyperbaric oxygen therapy, necrotizing fasciitis, negative pressure therapy, perineum gas gangrene, perineum wound