The complex subtotal amputation of the thumb with the loss of skeletal support – case report

Złożona subtotalna amputacja kciuka z utratą szkieletu kostnego – opis przypadku

Anna Chrapusta

Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej, Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, Tel.: (12) 646 86 63, Fax: (12) 646 84 52

Wpłynęło: 20.04.2015

Zaakceptowano: 25.05.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2015003

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2015;3(1):13–18

Streszczenie: Urazy amputacyjne w obrębie ręki z towarzyszącym wielopoziomowym uszkodzeniem tkanek stanowią przeciwwskazanie do replantacji. Szczególnie trudną decyzją jest dyskwalifikacja z zabiegu dotycząca kciuka. Doświadczenie mikrochirurgiczne oraz umiejętności rekonstrukcyjne pozwalają na podjęcie próby ratowania części kończyn z założenia nienadających się do uratowania. Ma to szczególnie istotne znaczenie w aspekcie poprawy jakości życia pacjentów. W pracy przedstawiono przypadek 42-letniego mężczyzny, który doznał subtotalnej amputacji ze zniszczeniem szkieletu kostnego oraz tkanek miękkich na całej długości powierzchni dłoniowej i grzbietowej kciuka prawej ręki. Pomimo przeciwwskazań podjęto próbę ratowania uszkodzonych tkanek kciuka. Napływ krwi tętniczej został odtworzony poprzez zespolenie tętnicy głównej kciuka z dystalnym naczyniem żylnym i wytworzenie w taki sposób przetoki tętniczo-żylnej. Układ kostny tymczasowo odtworzono dzięki ustabilizowaniu drutem Kirschnera fragmentów kostnych znalezionych w tkankach miękkich kciuka. Uzyskano przeżycie w całości rewaskularyzowanych tkanek. Po pierwotnej operacji zaplanowano wtórny zabieg rekonstrukcyjny układu kostnego kciuka, polegający na przeszczepie fragmentu kości łokciowej. Próba rewaskularyzacji i rekonstrukcji pierwszego promienia ręki z wykorzystaniem niestandardowych metod została zakończona sukcesem. Dzięki zachowaniu tkanek miękkich i uzyskaniu skutecznej czasowej stabilizacji kostnej, możliwe było zaplanowanie wtórnego zabiegu rekonstrukcyjnego. Uratowanie kciuka ręki dominującej, pomimo braku czynnego ruchu, pozwoliło na zachowanie opozycji do palców II–V oraz chwytu pęsetkowego. Zachowanie ręki pięciopalczastej z możliwością chwytu pozytywnie wpłynęło na jakość życia pacjenta.

Słowa kluczowe: mikrochirurgia, przeszczep kości, przetoka tętniczo-żylna, rewaskularyzacja

Abstract: Amputation injuries in the hand with an associated multi-level tissue damage are contraindication for replantation. If the decision concerns a thumb, it becomes particularly difficult decision. Experience in the field of microsurgery and reconstructive surgery skills, allow for the decision to attempt to save the limb does not fit the guidelines for the rescue. This is particularly important in improving the quality of patient’s life. In this paper was presents a case of 42-year-old patient who suffered a subtotal amputation of the destruction of skeletal and soft tissue along the entire length of the palmar and dorsal surface of the right hand thumb. Despite contraindications attempt was made to rescue the injured tissues thumb. Arterial blood flow has been restored through the anastomosis between princeps pollicis artery and the main venous vessel of the amputated tissues of the thumb. Skeleton was temporarily restored thanks to the stabilization of bone fragments found in the soft tissues of the thumb by the Kirschner wire. After the first operation the secondary reconstructive surgery of the skeletal system of the thumb was planned with the ulna bone graft to the thumb. Saving the dominant hand thumb, despite the lack of active movement made it possible to obtain opposition to the fingers II–V and therefore the possibility of the pincetegrip. An attempt of replantation and reconstruction of the first radius hand using non-standard methods was completed successfully. Secondary reconstructive surgery could be performed by effectively restore blood circulation in the amputated thumb, and by constructing the temporary axial stabilization. Saving the dominant hand thumb, despite the lack of active movement made it possible to obtain opposition to the fingers II–V and therefore the possibility of the pincetegrip. Having a five-finger-hand with the possibility of grip improves the quality of life of the patient.

Key words: arterio-venous anastomosis, bone transplant, microsurgery, revascularization