Znaczenie edukacji i opieki pielęgniarskiej w profilaktyce długoterminowej zakażenia miejsca operowanego. Część 1. Rola pielęgniarski podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarki chirurgicznej w przygotowaniu chorego do planowanego zabiegu operacyjnego

Role of education and nursing care in the long-term prevention of surgical site infection. Part 1. The role of primary nurse and surgical nurse in preparing patients to undergo elective surgery

Justyna Cwajda-Białasik1, 2 | Maria T. Szewczyk1, 2 | Paulina Mościcka1, 2 | Katarzyna Cierzniakowska1, 3

1 Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego Collegium Medicum im. L. Rydygiera Uniwersytetu M. Kopernika w Bydgoszczy
2 Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
3 Oddział Kliniczny i Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej, Kolorektalnej i Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

Justyna Cwajda-Białasik Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Collegium Medicum im. L. Rydygiera Uniwersytetu M. Kopernika w Bydgoszczy, ul. Techników 3, 85-801 Bydgoszcz, Tel.: (52) 585 58 21, Fax: (52) 585 58 09

Wpłynęło: 20.03.2014

Zaakceptowano: 15.06.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2014024

Forum Zakażeń 2014;5(4):217–223

Streszczenie: Najczęstszą kliniczną postacią zakażeń szpitalnych w jednostkach o profilu zabiegowym jest zakażenie miejsca operowanego (ZMO). W efektywnej profilaktyce ZMO ważne jest podejście wielokierunkowe, uwzględniające wzajemne oddziaływanie oraz dynamikę czynników ryzyka obecnych w okresie przed-, śród- i pooperacyjnym. Bieżące zalecenia CDC (ang. Centers for Disease Control and Prevention) podkreślają znaczenie składowych profilaktyki, takich jak przygotowanie chorego do zabiegu i stosowanie przez personel zasad aseptyki oraz czynników związanych z techniką operacyjną. Wyniki badań potwierdzają zasadność wczesnego rozpoczęcia czynności przygotowawczych i objęcia chorego kompleksową edukacją na etapie opieki przedszpitalnej. W pierwszej części pracy omówiono rolę i zadania pielęgniarki w długoterminowej profilaktyce ZMO.

Słowa kluczowe: edukacja, opieka pielęgniarska, profilaktyka, zakażenie miejsca operowanego

Abstract: Surgical site infection (SSI) is the most frequent clinical form of nosocomial infection in surgical departments. Multidisciplinary approach, taking into account interrelationships and dynamics of pre-, intra- and postoperative risk factors, plays important role in the prevention of SSI. Current guidelines of the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) emphasize the importance of such components of prevention as preparation of a patient, following principles of aseptics by medical personnel, and factors related to surgical technique. Available data justify initiation of preparatory activities and complex education of patients as early as at a prehospital stage. The aim of this paper is to review the role and tasks of surgical nurse in the long-time prevention of SSI.

Key words: education, nursing care, prevention, surgical site infection