Znaczenie edukacji i opieki pielęgniarskiej w profilaktyce długoterminowej zakażenia miejsca operowanego. Część 2. Edukacja i opieka pooperacyjna w profilaktyce zakażenia miejsca operowanego

Role of education and nursing care in the long-term prevention of surgical site infection. Part 2. Education and post-operative care in the prophylaxis of surgical site infection

Justyna Cwajda-Białasik1, 2 | Maria T. Szewczyk1, 2 | Paulina Mościcka1, 2 | Katarzyna Cierzniakowska1, 3

1 Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych Collegium Medicum im. L. Rydygiera Uniwersytetu M. Kopernika w Bydgoszczy
2 Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
3 Oddział Kliniczny i Chirurgii Ogolnej, Gastroenterologicznej, Kolorektalnej i Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

Justyna Cwajda-Białasik Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych Collegium Medicum im. L. Rydygiera Uniwersytetu M. Kopernika w Bydgoszczy, ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz, Tel.: (52) 585 58 03

Wpłynęło: 24.06.2015

Zaakceptowano: 15.07.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2015037

Forum Zakażeń 2015;6(4):231–237

Streszczenie: Najskuteczniejszym sposobem zmniejszenia liczby zakażeń związanych z opieką medyczną oraz ich powikłań jest prowadzenie kompleksowej profilaktyki. W profilaktyce zakażenia miejsca operowanego (ZMO) ważne jest podejście wielokierunkowe, obejmujące okres przed-, śród- i pooperacyjny oraz angażujące wszystkie osoby z otoczenia chorego. W pierwszej części artykułu omówiono zakres profilaktyki przedoperacyjnej. Część druga odnosi się do okresu pooperacyjnego. Przedstawiono w niej m.in. zadania pielęgniarki chirurgicznej podejmowane wobec chorych w oddziałach zabiegowych.

Słowa kluczowe: edukacja, opieka pielęgniarska, profilaktyka, zakażenie miejsca operowanego

Abstract: The most effective way to reduce the number of infections associated with medical care and the prevention of complications is comprehensive prophylaxis. In the prophylaxis of surgical site infection, crucial is a multidirectional approach, covering the period pre-, intra- and post-operative and involving all the people around the patient. In the first part of the article, published earlier, the scope of pre-operative prophylaxis was discussed. This paper refers to the postoperative period and discusses the tasks of surgical nurse undertaken towards patients in surgical wards.

Key words: education, nursing care, prophylaxis, surgical site infection