Znaczenie tobramycyny w leczeniu zakażeń, w tym szczególnie z udziałem Pseudomonas aeruginosa

The importance of tobramycin for the treatment of infections, especially involving Pseudomonas aeruginosa

Beata Kowalska-Krochmal

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław, Tel.: (71) 784 05 11

Wpłynęło: 09.11.2014

Zaakceptowano: 10.12.2014

DOI : dx.doi.org/10.15374/FZ2014070

Forum Zakażeń 2014;5(6):355–360

Streszczenie: Należąca do aminoglikozydów tobramycyna wykazuje – podobnie jak wszystkie leki z tej grupy – silne właściwości bakteriobójcze oraz efekt poantybiotykowy (ang. postantibiotic effect – PAE). Wyrożnia ją wysoka aktywność wobec Pseudomonas aeruginosa oraz niższa od gentamycyny nefro- i ototoksyczność. Z uwagi na zakres działania oraz farmakokinetykę tobramycyny, jej stosowanie rekomenduje się zwłaszcza w ciężkich zakażeniach szpitalnych oraz w zaostrzeniach przewlekłych zmian w obrębie dolnych drog oddechowych, a także w powikłanych zakażeniach układu moczowego. Skuteczność preparatu jest zależna od osiągnięcia co najmniej dziesięciokrotnie wyższego stężenia maksymalnego (Cmax), utrzymującego się w zakresie stężeń terapeutycznych, w odniesieniu do minimalnego stężenia hamującego (ang. minimal inhibitory concentration – MIC). Dawkowanie w ustalonych odstępach czasu (nie częściej niż raz na dobę) zwiększa efekt terapeutyczny przy jednoczesnym obniżeniu toksyczności. Dostępność gotowych roztworow do infuzji wpływa na redukcję błędow związanych z samodzielnym przygotowaniem preparatow do wlewow, a jednocześnie zwiększa bezpieczeństwo stosowanej terapii aminoglikozydem.

Słowa kluczowe: aminoglikozyd, Pseudomonas aeruginosa, tobramycyna, zakażenia

Abstract: Tobramycin belonging to the aminoglycoside has as all group strong bactericide and postantibiotic effect (PAE). It is distinguished by high activity against Pseudomonas aeruginosa and less than gentamicin nephrotoxicity and ototoxicity. In view of the scope and pharmacokinetics is indicated especially in severe nosocomial infections and exacerbations of chronic changes in the lower respiratory tract and complicated urinary tract infections. The efficacy is strongly dependent on achieving at least 10 times higher maximum concentration (Cmax), sustained therapeutic concentrations, than minimal inhibitory concentration (MIC). Obtain a therapeutic effect while reducing toxicity increases in extended dosage intervals (no more than once a day). Availability of ready solutions for infusion reduces errors associated with self-preparation antibiotics for infusion, thus increases the safety of the therapy aminoglycoside.

Key words: aminoglicoside, infections, Pseudomonas aeruginosa, tobramycin