Przeszczep mikroflory jelitowej w nawracającej infekcji Clostridium difficile u pacjentki po przebytej laparoskopowej resekcji esicy z powodu raka śluzotwórczego – Opis przypadku

Faecal microbiot a transplantation in the recurrent Clostridium difficile infection of a patient after laparoscopic resection of the sigmoid colon due to mucinous carcinoma – a case report

Marianna E. Stefańska1 | Janusz R. Mogilski1 | Mariusz S. Stefański2

1 Oddział Chorób Wewnętrznych Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
2 Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

Marianna E. Stefańska, Oddział Chorób Wewnętrznych, Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, ul. Fałata 2, 43-360 Bystra

Wpłynęło: 07.03.2017

Zaakceptowano: 25.03.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017016

Forum Zakażeń 2017;8(2):139–144

Streszczenie: Przeszczep mikroflory jelitowej (FM T) jest bezpieczną i skuteczną procedurą wykonywaną u dorosłych pacjentów z nawrotową/oporną chorobą związaną z Clostridium difficile (CDI). Skuteczność FMT wynosi 90,8%. Nawrót – zgodnie z definicją wprowadzoną przez Centrum Kontroli Chorób w Atlancie w 2007 roku w celu ujednolicenia monitorowania chorób wywoływanych przez C. difficile (definicje tożsame ze stanowiskiem Europejskiej Grupy Badawczej) – to kolejny epizod schorzenia w okresie krótszym niż 8 tygodni od początku poprzedniego zachorowania, którego objawy ustąpiły po lub bez leczenia. W niniejszej pracy zaprezentowano opis przypadku 68-letniej pacjentki po laparoskopowej resekcji esicy z powodu raka śluzotwórczego G3. Chora była leczona przeszczepem mikroflory jelitowej od dawcy niespokrewnionego z powodu drugiego nawrotu infekcji związanej z C. difficile. Po początkowej dobrej odpowiedzi klinicznej stan pacjentki uległ pogorszeniu. Doszło do uogólnienia infekcji toczącej się w obrębie jamy brzusznej (sepsa), skutkującego hipotensją niereagującą na płynoterapię oraz niedrożnością jelit wymagającą kontynuacji leczenia w Oddziale Chirurgii Ogólnej. W związku z niewielkim doświadczeniem (lub jego całkowitym brakiem), wprowadzenie procedury oraz ocena jej skuteczności przysparza lekarzom wielu trudności, zwłaszcza jeśli dotyczy chorych ze znacznie obciążonym wywiadem chorobowym oraz wikłającym się procesem hospitalizacji, tak jak miało to miejsce w przypadku opisywanej pacjentki.

Słowa kluczowe: Clostridium difficile, nawracająca infekcja, przeszczep mikroflory jelitowej

Abstract: In adult patients suffering from recurrent/refractory Clostridium difficile infections (CDI), faecal microbiota transplantation (FM T) is a safe and effective procedure; the efficacy of the treatment is 90.8%. According to the definition, which was given by the Centre for Disease Control in Atlanta in 2007 in order to standardize the monitoring of diseases caused by Clostridium difficile (the definitions are identical with the stand of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases), recurrence is defined as another episode of the disease that occurs in a period shorter than 8 weeks from the beginning of the previous episode which symptoms resolved with/without treatment. The aim of the study is to describe the case of a 68-year-old patient after laparoscopic resection of the sigmoid colon due to mucinous carcinoma G3, that was treated by faecal microbiota transplantation from an unrelated donor because of a second C. difficile re-infection. After a good initial clinical response, the condition of the patient deteriorated. It lead to a generalized infection ongoing within the abdominal cavity (sepsis), resulting in both hypotension unresponsive to fluid therapy and bowel obstruction requiring further treatment within the Department of General Surgery. Given little or complete lack of experience, introduction of the procedure and evaluation of its effectiveness proved to be problematic for doctors, especially in patients with a significantly eventful medical history and complicated hospitalization, such as the patient presented.

Key words: Clostridium difficile, faecal microbiota transplantation, recurrent infection