Przykłady klinicznego wykorzystania tętnicy skroniowej powierzchownej

Examples of clinical use of tge superficial temporal artery

Anna Chrapusta | Mateusz Koziej |Tomasz Bonczar

Anna Chrapusta  Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej, Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, Tel./Fax: 12 646 84 52, e-mail: anna.chrapusta@gmail.

Wpłynęło: 20.11.2017

Zaakceptowano: 16.12.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2017021

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2017;5(4):165–173

Streszczenie: Tętnica powierzchowna skroniowa (STA) jest jedną z gałęzi końcowych tętnicy szyjnej zewnętrznej; zaopatruje skórę i mięśnie zlokalizowane na skórze głowy oraz bocznej powierzchnitwarzy, ślinianki przyusznej oraz stawu skroniowo-żuchwowego. Ważnym klinicznym aspektem unaczynienia przez STA jest możliwość przeprowadzenia rozmaitych procedur rekonstrukcyjnych opartych na płatach skroniowo-ciemieniowych, ciemieniowo-potylicznych, czołowych i z okolicy przedusznej. Różne płaty oparte na tętnicy powierzchownej skroniowej są używane do rekonstrukcji ubytków tkanek głowy lub w rekonstrukcji małżowiny usznej w mikrocji. Tętnica sama w sobie może być również źródłem unaczynienia dla mikrochirurgicznych wolnych płatów wskazanych do zamknięcia pourazowych lub poresekcyjnych ubytków. Właściwe zaplanowanie operacji rekonstrukcyjnej jest podstawowym krokiem do uzyskania zadowalającego efektu. Znajomość anatomii, topografii, angiosomów, płatów i procedur mikrochirurgicznych jest niezbędna w celu wykonywania właściwych procedur rekonstrukcyjnych i estetycznych. W niniejszym artykule opisano różne rodzaje rekonstrukcji chirurgicznych opartych na STA.

Słowa kluczowe: Medpor®, mikrochirurgia, mikrocja, wolne płaty

Abstract: The superficial temporalis artery (STA) is one of the terminal branch of the external carotid artery, and supplies the skin and muscles located on the scalp and lateral side of the face, the parotid gland and the temporomandibular joint. The important clinical aspect of STA supply, are the reconstructive procedures, based on the temporoparietal, parieto-occipital or the forehead and preauricular flaps. Various flaps based on STA are used to reconstruct the defects of the head, or reconstruct ear in microtia. The artery by itself can provide the blood supply for microsurgical free flaps indicated for closure of defects. Proper planning of the reconstruction surgery is a basic step to obtain a satisfactory effect. The knowledge of the anatomy, topografy, angiosoms, flaps, and microsurgical procedures is essential for performing proper reconstructive and aesthetic procedures. In this paper a different kinds of surgical reconstruction based on the superficial temporal artery are described.

Key words: free flaps, Medpor®, microsurgery, microtia