Punkty krytyczne w postępowaniu z dostępem naczyniowym żylnym w praktyce zespołów ratownictwa medycznego – badanie pilotażowe

Critical points in venous access procedures in the practice of medical emergency teams – a pilot study

Marta Wyszyńska

ORCID: 0000-0002-7992-9335

Koło Naukowe Ratownictwa Medycznego, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski, al. Kopisto 2A, 35-959 Rzeszów, e-mail: m.wyszynska96@gmail.com

Wpłynęło: 22.10.2018

Zaakceptowano: 26.11.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2018017

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2018;4(3):79–84

Streszczenie:

Wstęp Zakładanie dostępów naczyniowych żylnych to procedura inwazyjna, jednak w związku z dużą częstotliwością wykonywania przez personel medyczny jest traktowana rutynowo. Skutkuje to często działaniem ukierunkowanym na samo wprowadzenie kaniuli w naczynie, a zarazem brakiem analizowania punktów krytycznych i ryzyka wystąpienia możliwych powikłań. Cel Analiza punktów krytycznych w postępowaniu z dostępem naczyniowym żylnym w praktyce zespołów ratownictwa medycznego (ZRM). Materiał i metody Badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem metody sondażu diagnostycznego, przy użyciu anonimowej ankiety. Grupa badana liczyła 79 ratowników medycznych, członków zespołów ratownictwa medycznego (ZRM). Wyniki W niniejszym badaniu uzyskano wyniki zbliżone do wyników z innych badań. Pod uwagę brana była głównie higiena i ochrona rąk, odnośnie której w każdej grupie pracowników ochrony zdrowia wyniki nie są zadowalające. W zestawieniu z innymi badaniami gorsze wyniki uzyskano odnośnie odsetka osób podających rutynowo leki do górnego portu wenflonu oraz dotykających miejsce wkłucia po jego odkażeniu. Duża grupa ratowników była nieświadoma, że ich działania mają realny wpływ na częstotliwość występowania zakażeń krwi. Porównując badania, dużo lepiej prezentował się aspekt używania tej samej kaniuli do ponownej próby założenia wkłucia. Większość ratowników posiada umiejętność dezynfekowania miejsca wprowadzenia kaniuli. Wnioski Ratownicy mają wiedzę teoretyczną odnośnie elementów procedury zakładania wkłucia, jednak w praktyce nie zawsze przestrzegają wszystkich zasad. Ich sposób postępowania często zależy od okoliczności, a przede wszystkim od presji czasu związanej ze złym stanem poszkodowanego. Szkolenia związane z tym tematem lub odpowiednie procedury obowiązujące w miejscach pracy mogłyby poprawić sytuację.

Słowa kluczowe: dostęp naczyniowy żylny, powikłania, procedura, punkty krytyczne, zespół ratownictwa medycznego

Abstract:

Introduction Establishing venous accesses is an invasive procedure, however due to its high frequency it is regarded as routine treatment. The procedure is performed by inserting the cannula into the vein without assessing the critical points and possible risk of complications. Aim The aim of this study was to analyze the critical points in acquiring venous access in the practice of the Emergency Medical Team and the assessment of the level of the practical competences regarding this procedure. Material and methods The diagnostic poll method was used; the study was conducted with the use of an anonymous survey. The respondents were 79 paramedics who are members of Emergency Medical Teams. Results Paramedics were often able to perform cannulation of the blood vessels, with high proficiency. Our results were similar to those obtained in other studies . Our main focus was hand hygiene and safety, which appear to be problematic in all groups of healthcare workers. Some of the main problems included a high percentage of paramedics injecting medicines through the upper port of the intravenous cannula and touching the place of puncture after disinfection. A large part of the paramedics enrolled in the study was unaware of their influence on the number of people who later suffer from blood infections. Compared to similar studies, the results were better regarding the reuse of the cannula after unsuccessful insertion. The majority of respondents knew how to disinfect the place of inserting the cannula. Conclusions Paramedics possess the theoretical knowledge regarding procedures for establishing venous access, although in practice these procedures are not always followed. Implication of procedures is dependent on the general circumstances, available time and condition of the patient. Additional training or procedures could lead to improvement.

Key words: complications, critical points, Medical Emergency Team, procedures, venous access