Racjonalne zaopatrzenie pooperacyjnego rozejścia rany, drenaż ropni wewnątrzbrzusznych, kontrola przetoki jelitowo-atmosferycznej w terapii podciśnieniowej. Opis przypadku

Rational management of postoperative wound disruption, intra-bdominal drainage and control of enteroatmospheric fistulas in the context of negative-pressure wound therapy. Case report

Bartosz Cybułka

1 Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Gastroenterologicznym, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Mossego 3, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, Tel.: (61) 444 55 23, Fax: (61) 444 57 20

Wpłynęło: 20.06.2016

Zaakceptowano: 09.07.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2016013

Leczenie Ran 2016;13(3):97–104

Streszczenie: Rozejście rany operacyjnej jest uważane przez każdego chirurga za porażkę zawodową. Powikłanie pooperacyjne w postaci nieskutecznego zamknięcia powłok brzucha nie występuje często. Niezmiernie ważne jest wyselekcjonowanie oraz wczesne zwalczanie czynników ryzyka dehiscencji pooperacyjnej. Terapią z wyboru w przypadku niepełnego zamknięcia powłok brzucha pozostaje leczenie zabiegowe, chirurgiczne. Jedną z nowoczesnych, dostępnych i szeroko akceptowanych metod leczenia jest terapia podciśnieniowa (NPWT). Najbardziej niepożądanym następstwem braku zamknięcia powięzi oraz skory jest wytworzenie jatrogennej, atmosferycznej przetoki przewodu pokarmowego. W każdym przypadku pojawienia się ubytków powłoki konieczna jest ochrona narażonej na działanie środowiska zewnętrznego delikatnej struktury jelita przed formowaniem przetoki. W prezentowanym przypadku klinicznym zastosowano terapię podciśnieniową, umożliwiającą w pełni kontrolowaną oraz skuteczną redukcję ubytku powłoki jamy brzusznej. Odpowiednia przedzabiegowa rewizja rany uchroniła przed wystąpieniem wielu groźnych i niebezpiecznych powikłań.

Słowa kluczowe: drenaż, otwarty brzuch, przetoka jelitowo-atmosferyczna, ropień brzucha, rozejście rany operacyjnej, sepsa wewnątrzbrzuszna, terapia podciśnieniowa

Abstract: Postoperative wound disruption raises the feeling of failure in every surgeon. Luckily, postoperative complications such as infective wound closure in the abdominal wall are not a common adverse event. It is very important to select and prevent the significant risk factors of postoperative wound dehiscence early. Surgical intervention remains the treatment of choice in each case of dehiscence. Emphasis should be placed on negative-pressure wound therapy (NPWT) among other available, modern and widely accepted treatment options. A iatrogenic enteroatmospheric fistula is one of the most undesirable complications resulting from disruption of the fascia and skin. In each case of abdominal wall loss, it is necessary to protect the delicate structure of the intestines exposed to the external environment from the formation of a fistula. The presented clinical case concerns administration of negative-pressure therapy that enables controlled reduction in the abdominal wall loss. Appropriate, preoperative wound revision protected the patients from many serious complications.

Key words: abdominal abscess, drainage, enteroatmospheric fistula, negative-pressure wound therapy, open abdomen, postoperative wound dehiscence, severe intra-abdominal sepsis