Reprocesowanie endoskopów giętkich – aktualne zalecenia

Reprocessing flexible endoscopes – current recommendations

Małgorzata Fleischer1 | Katarzyna Fleischer-Stępniewska2 | Katarzyna Salik3 | Olga Bortkiewicz1 | Katarzyna Jermakow1

1 Katedra i Zakład Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2 Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
3 Zakład Propedeutyki Pediatrii i Chorób Rzadkich Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Małgorzata Fleischer Katedra i Zakład Mikrobiologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław, Tel.: 71 784 12 80, e-mail: malgorzata.fleischer@umed.wroc.pl

Wpłynęło: 06.02.2018

Zaakceptowano: 22.02.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2018004

Forum Zakażeń 2018;9(1):21–26

Streszczenie: Właściwe postępowanie w zakresie reprocesowania endoskopów giętkich i akcesoriów – tj. odpowiednie czyszczenie, odkażanie i przechowywanie – ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom, w tym ochrony przed jatrogennymi zakażeniami nabytymi w trakcie endoskopii. Wszystkie osoby zaangażowane w przygotowanie endoskopu do ponownego użycia są zobowiązane do stałego kształcenia w zakresie prawidłowego postępowania na każdym etapie reprocesowania oraz do przestrzegania zaleceń producenta, aktualnych rekomendacji towarzystw naukowych i wymagań prawnych.

Słowa kluczowe: kontrola zakażeń, reprocesowanie endoskopów giętkich

Abstract: Proper reprocessing (i.e. cleaning, disinfection) and storage of flexible endoscopes and endoscopic accessories is crucial to ensuring patient safety, including protection against iatrogenic infections associated with endoscopy. All staff involved in the preparation process of this equipment is required to continuously educate themselves in the proper conduct at every stage of endoscopy reprocessing and to follow the manufacturer’s recommendations, current recommendations of scientific societies and legal requirements.

Key words: infection control, reprocessing of flexible endoscopes