Rola flucytozyny w leczeniu ciężkich zakażeń grzybiczych w Oddziale Intensywnej Terapii

The treatment of serious fungal infections in the Intensive Care Unit – the role of flucytosine

Wojciech Gaszyński

Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, Tel.: (42) 678 37 48

Wpłynęło: 20.11.2014

Zaakceptowano: 09.12.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2014071

Forum Zakażeń 2014;5(6):361–364

Streszczenie: Rozpoznawanie ciężkich zakażeń grzybiczych w oddziałach intensywnej terapii (OIT) opiera się przede wszystkim na badaniu klinicznym. Ze względu na brak charakterystycznych cech oraz trudności w izolacji patogenu, w przypadku każdego zakażenia, którego objawy (w tym gorączka) nie ustępują pomimo prawidłowo prowadzonej antybiotykoterapii, należy brać pod uwagę możliwość rozwoju infekcji grzybiczej. Indeks Candida (IC) jest zalecany jako czynnik decyzyjny włączenia terapii przeciwgrzybiczej, a decyzja o wdrożeniu leczenia zapada najczęściej po izolacji grzyba i określeniu jego lekowrażliwości. Relacja pomiędzy skalą Candida (ang. Candida Score – CS) a IC pozwala rozróżnić kolonizację od inwazji Candida sp. Wartość referencyjna dla CS wynosi <3. Skala Candida to system oceny ryzyka kandydozy, który pozwala na wczesne włączenie leczenia przeciwgrzybiczego u pacjentów OIT. W przypadku nałożenia się kandydemii na inny trudny problem medyczny, jakim jest zespół niewydolności wielonarządowej (ang. multiple organ dysfunction syndrome – MODS), chorych przebywających w OIT zalicza się do grupy najwyższego ryzyka związanego z niepowodzeniem leczenia. Flucytozynę podaje się zazwyczaj w terapii alternatywnej (razem z amfoterycyną B) w ciężkim zapaleniu opon mózgowych, zapaleniu mięśnia sercowego oraz zapaleniu drog moczowych.

Słowa kluczowe: czynniki ryzyka zakażeń grzybiczych, flucytozyna, indeks Candida, infekcje grzybicze, skala Candida

Abstract: The diagnosis of serious fungal infections in the intensive care unit (ICU) is based primarily on the clinical trial. Due to the lack of characteristics and difficulties in the isolation of the pathogen, for each infection whose symptoms (including pyrexia) persist despite appropriate antibiotic therapy, the possibility of the development of fungal infection should be considered. Index Candida (IC) is recommended as a decisive factor for antifungal therapy inclusion, and the decision concerning the treatment is most often taken after isolating the fungus and determining its susceptibility. The relationship between the Candida score (CS) and Candida index allows us to differentiate the colonization from the invasion of Candida sp. The reference value for the CS is <3. Candida score is a system to assess the risk of candidiasis, which allows early antifungal intervention in ICU patients. In cases of candidemia overlapping another difficult medical problem namely the multiple organ dysfunction syndrome (MODS), these ICU patients are qualified to the group with the highest risk of treatment failures. Flucytosine is typically administered with amphotericin B in an alternative therapy of severe meningitis, myocarditis and inflammation of the urinary tract.

Key words: Candida score, flucytosine, fungal infections, fungal infections risk factors, index Candida