Ryzykować, mierzyć, oceniać i decydować

Risk, measure, evaluate and decide

Mirosława Malara1 | Barbara Ziółkowska2 | Grzegorz Ziółkowski3

1 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – Gornośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach
2 Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM ” w Katowicach
3 Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu

Grzegorz Ziołkowski Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 6, 41-200 Sosnowiec, Tel.: (32) 291 10 19, Fax: (32) 263 40 13 wew. 219

Wpłynęło: 25.11.2014

Zaakceptowano: 20.12.2014

DOI : dx.doi.org/10.15374/FZ2014068

Forum Zakażeń 2015;6(1):5–12

Streszczenie: Podstawowym aktem prawnym definiującym zakażenie szpitalne jest Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, która zobowiązuje kierowników placówek ochrony zdrowia do oceny złożonych czynników ryzyka występujących po stronie pacjenta i szpitala, a także związanych ze stosowaniem mnogich procedur wysokiego ryzyka, jako nieodłącznego zjawiska biologicznego podlegającego ocenie w zdefiniowanej populacji poprzez określone metody, narzędzia badawcze oraz opisowe analizy epidemiologiczne oparte na uniwersalnych współczynnikach epidemiologicznych. Nadzór nad infekcjami to nadzór nad negatywnymi miernikami zdrowia, służącymi do oceny stanu zdrowia poprzez badanie natężenia zgonów (umieralność – ang. mortality rate; śmiertelność – ang. mortality) i choroby (zapadalność – ang. incidence; zachorowalność skumulowana – ang. cumulative incidence; gęstość zachorowania – ang. incidence density; chorobowość – ang. prevalance; chorobowość drobnoustrojów). Kontrola zakażeń w podmiocie działalności leczniczej (szpitalu) jest sprawowana głownie przez pielęgniarki epidemiologiczne. Postęp w zdrowiu publicznym dotyczy przede wszystkim edukacji personelu medycznego w zakresie popełnianych błędów oraz nauki, jak ich nie popełniać w przyszłości. Unikanie zdarzeń niepożądanych – w tym zakażeń szpitalnych związanych z oceną ryzyka – jest kwestią nie tylko utrzymania poziomu jakości; wiąże się także ze świadomością możliwości jego wystąpienia. Czynniki ryzyka zdarzeń niepożądanych – w tym rownież zakażeń związanych z opieką zdrowotną (ang. healthcare-associated infection – HAI) – można podzielić na zależne od: pacjenta, drobnoustrojow i szpitalnej polityki antybiotykowej oraz procedur wysokiego ryzyka związanych z procesem terapeutycznym lub pielęgnacyjnym. Jednakże oprocz świadomości istniejącego ryzyka, istotne jest także jego mierzenie. Stosowanie pomiarow ryzyka umożliwia świadome podejmowanie go i odpowiednie nim zarządzanie. Aktywne monitorowanie zakażeń i ryzyka infekcji to obecnie priorytetowy, najpilniejszy i najnowocześniejszy standard wspołczesnej medycyny. Prowadzone działania zapobiegające szerzeniu się zakażeń i chorob infekcyjnych obejmują między innymi ocenę ryzyka ich wystąpienia. Do miar ryzyka zalicza się: ryzyko względne RR (ang. relative risk) (iloraz zachorowalności w grupie eksponowanej do zachorowalności w grupie nieeksponowanej) oraz iloraz szans OR (ang. odds ratio) (prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia niepożądanego w grupie eksponowanej do prawdopodobieństwa tego zdarzenia w grupie nieeksponowanej).

Słowa kluczowe: czynniki ryzyka związane z opieką zdrowotną, koszty, zarządzanie jakością i ryzykiem

Abstract: The basic legal act defines a nosocomial infection, is the Act of 5 December 2008 on the prevention and combating of infections and infectious diseases in humans, which requires managers of healthcare institutions to assess complex risk factors attributable to the patient, the hospital, as well as on the use of multiple high-risk procedures as the inherent biological phenomena to be evaluated in a defined population through specific methods research tools and descriptive epidemiological analysis based on universal epidemiological factors. All the surveillance of the infections is to oversee the negative measures of health serving the health assessment by the intensity of deaths (mortality rate, mortality) and disease severity (incidence, cumulative incidence, incidence density, prevalence, prevalence of microorganisms) and the hospital nurses deal mainly with the epidemiological. Progress in public health is primarily understood by medical personnel mistakes and learning how not to make those mistakes in the future, as the avoidance of adverse events including nosocomial infections associated with the risk assessment is a matter of not only the level of quality, but an awareness of these issues. Risk factors for adverse events including infections associated with healthcare (healthcare-associated infection – HAI) can be divided into depends on the patient’s organism and hospital antibiotic policies and procedures of the high risks associated with the process of therapy or treatments. However, in addition to realizing the risks involved, is very important to his measuring. It is so important that measuring risk is the risk we take knowingly and of course we can properly manage this risk. Active monitoring of infections and the risk of infection is apriority and the most urgent and the most modern medical standards and measures to prevent the spread of infections and communicable diseases include inter alia an assessment of the risk of infection. To the risk measures are: relative risk RR, which is the quotient of disease in the exposed group to the incidence in the unexposed group and odds ratio (OR) the probability of an adverse event in the group exposed to the probability of this event in the unexposed group.

Key words: costs, healthcare-associated risk factors, quality and risk management