Siatki syntetyczne w chirurgii piersi – czy mogą być rozwiązaniem alternatywnym dla siatek biologicznych? Podsumowanie aktualnego stanu wiedzy

Synthetic mesh in breast surgery – could it be a viable alternative to acellular dermal matrices? Summary of the current state of knowledge

Karolina Pieszko1 | Maciej Kuczyński2 | Dawid Murawa3, 4

1 Oddział Chirurgii Plastycznej i Oparzeń Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Nowej Soli
2 Ośrodek Chirurgii Plastycznej Dr. Macieja Kuczyńskiego w Lublinie
3 Katedra Chirurgii i Onkologii Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu w Zielonej Górze
4 Oddział Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie

Karolina Pieszko Oddział Chirurgii Plastycznej i Oparzeń, Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Nowej Soli, ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól, e-mail: karolina@pieszko.pl

Wpłynęło: 27.12.2017

Zaakceptowano: 12.01.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2017018

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2017;5(4):157–164

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2017;5(4):165–173

Streszczenie: Wykorzystywanie siatek biologicznych oraz syntetycznych w zabiegach z zakresu chirurgii piersi staje się coraz bardziej popularne. Wskazania do ich zastosowania są znane, jednak różnice, związane z ostatecznym efektem operacji, zachęcają do przeanalizowania wyników, by dobrać najodpowiedniejszy typ. W niniejszej pracy przedstawiono dane dotyczące powikłań, uzyskiwanych efektów estetycznych i kosztów operacji piersi z użyciem siatek syntetycznych. Dodatkowo porównano wyniki użycia siatek biologicznych i syntetycznych, a także spróbowano odpowiedzieć na pytanie, czy siatki syntetyczne mogą stanowić korzystną alternatywę dla biologicznych. Do znalezienia odpowiednich artykułów posłużono się bazami danych PubMed i Medline, kolejno zastosowano następujące słowa kluczowe: „reconstructive breast surgery”, „acellular dermal matrix”, „synthetic surgical mesh”, „breast implant”, „cost”. Uzyskane wyniki dotyczące powikłań, efektów estetycznych, kosztów i specjalnych czynników ryzyka poszczególnych rodzajów siatek pozwalają stwierdzić, że siatki syntetyczne stanowią istotną i tańszą alternatywę do stosowanych wcześniej w chirurgii piersi siatek biologicznych. Wiążą się jednak z większym ryzykiem przykurczu torebkowego, a mniejszym rozwinięcia infekcji po operacji. Analizowane wyniki wskazują także na korzystniejsze efekty zastosowania siatek biologicznych w przypadku pacjentek wcześniej napromienianych i grubości płata mającego pokryć ekspander/implant mniejszej niż 8 mm. Ograniczenia tej pracy polegały na małej dostępności wyników związanych z zastosowaniem siatek syntetycznych, a także różnych kryteriów na podstawie których włączano pacjentki do badań, technik operacyjnych oraz niejednakowych implantów i ekspanderów piersi stosowanych łącznie z siatkami, dlatego wymagane są dalsze prospektywne, długoterminowe badania obejmujące dużą grupę kobiet przy wystandaryzowanych kryteriach włączających.

Słowa kluczowe: implanty piersi, koszt, rekonstrukcja piersi, siatki biologiczne, siatki syntetyczne

ABSTRACT: The use of biological and synthetic mesh in breast surgery is becoming increasingly common. Indications are defined, but due to differences in final outcomes it is still uncertain which type of mesh is the most appropriate. In this manuscript, we present already available data regarding the rates of the most commonly reported complications, aesthetic outcomes and costs of synthetic mesh breast surgeries. The second aim of this article is to compare the results of surgical procedures performed with both types of meshes and answer whether or not synthetic mesh could be a viable alternative to its biological equivalent. The following databases were used PubMed and Medline; and keywords: “reconstructive breast surgery”, “acellular dermal matrix”, “synthetic surgical mesh”, “breast implant”, “cost”. Our results regarding complications, aesthetic outcomes, cost and special risk factors of each type of mesh seem to conclude that synthetic meshes are a viable and cheaper alternative to biological matrices. However, they are associated with a higher risk of capsular contracture and a lower risk of infection. Our analysis also indicates that the use of biological matrices has more benefits in patients who underwent prior radiation therapy and when flap thickness covering the expander/implant is less than 8 mm. The limitations of this article are: the low availability of data related to the use of synthetic mesh, different including criteria for patients, operation techniques and various types of breast implants and expanders used in the analyzed studies. Therefore, prospective, long-term studies with standardized protocols are needed.

Key words: acellular dermal matrix, breast implant, cost, reconstructive breast surgery, synthetic surgical mesh