Skuteczność leczenia przeciwbólowego po złamaniach urazowych kończyn w opinii pacjentów leczonych w oddziale ortopedii i traumatologii narządu ruchu – badanie wstępne

Efficacy of analgesic treatment after traumatic fractures of extremities – opinions of patients treated at the department of orthopedics and traumatology – initial studies

Bernadeta Rachwał1, Magdalena Fuglewicz1, Dorota Ozga2, Marek Wojtaszek3

1 Koło Naukowe Ratownictwa Medycznego Katedry Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
2 Zakład Dydaktyki w Intensywnej Opiece Medycznej i Ratownictwie Medycznym Katedry Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
3 Zakład Ratownictwa Medycznego Medycyny Ratunkowej i Katastrof Katedry Ratownictwa Medycznego Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
Dorota Ozga
Zakład Dydaktyki w Intensywnej Opiece Medycznej i Ratownictwie Medycznym, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Pigonia 6, 35-959 Rzeszów, e-mail: gdozga@poczta.fm

Wpłynęło: 03.04.2017

Zaakceptowano: 30.04.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2017005

Pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece 2017;3(2):77–82

Streszczenie:

Wstęp W Polsce urazy występują najczęściej u osób po 65. roku życia oraz u dzieci. Łagodzenie dolegliwości bólowych ma znaczenie priorytetowe, a obecnie stosowana farmakoterapia przeciwbólowa powinna likwidować odczuwanie bólu u osób po urazach i zabiegach operacyjnych. Cel Celem badania była ocena skuteczności leczenia przeciwbólowego w opinii pacjentów po złamaniach urazowych kończyn. Materiał i metody Badanie przeprowadzono w grupie 150 osób przyjętych do Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, a jako narzędzie badawcze zastosowano kwestionariusz ankiety autorstwa własnego. Wyniki Wykazano, że leczenie przeciwbólowe stosowane po złamaniach kończyn jest skuteczne. Większość pacjentów biorących udział w badaniu była usatysfakcjonowana szybkim obniżeniem natężenia bólu. Personel medyczny nie lekceważył objawów bólowych u chorych i starał się wypełniać swoje obowiązki w sposób profesjonalny i fachowy, z zachowaniem godności i indywidualności każdego człowieka, a w konsekwencji z dużą skutecznością. Wykazano także, iż uzyskana w wyniku leczenia poprawa, przejawiająca się zmniejszeniem poziomu natężenia odczuwanego bólu średnio o 1⁄3, była istotna statystycznie (p=0,0000). Wnioski Wiedza pacjentów na temat zwalczania bólu po złamaniach urazowych jest niewystarczająca, co wynika z braku edukacji. Każdy chory podczas hospitalizacji powinien otrzymać taką dawkę leku, jakiej wymaga jego stan kliniczny, ponieważ skuteczne uśmierzanie dolegliwości bólowych zwiększa jego komfort i poprawia wyniki leczenia.

Słowa kluczowe: ból, leczenie przeciwbólowe, ortopedia, pacjent, złamania urazowe kończyn

Abstract:

Introduction In Poland most people aged 65 and over are vulnerable to injuries. Alleviation of pain in these patients is of undisputed importance and current analgesia should practically eliminate pain in patients after traumatic injury and surgery. Aim The aim of the study was to evaluate the efficacy of analgesic treatment in patients after traumatic fractures of the limbs. Materials and methods The study was conducted among 150 patients, who were subsequently admitted to the Department of Orthopedics and Traumatology of the Locomotor System. The study used the method of diagnostic survey and the research tool was a questionnaire prepared by the authors. Results Our study demonstrated that analgesic treatment was effective after traumatic limb fractures. Most patients were satisfied with the rapid reduction in pain intensity. The medical staff did not underestimate the symptoms reported by the patients and tried to perform their duties professionally, with due diligence to ensure the dignity and individuality of each person and in consequence with high efficiency. We demonstrated the improvement in the reduction of pain intensity by approx. one third which was statistically significant (p=0.0000). Conclusions Patients do not have enough knowledge regarding analgesic treatment after fractures, which is caused by lack of education. Each patient should receive a certain dose of analgesics depending on his clinical state, since lack of pain leads to increase in patient satisfaction and improved treatment outcomes.

Key words: analgesic treatment, limb fractures, orthopedics, pain, patient