Stosowanie kloksacyliny w praktyce klinicznej – dlaczego dawkowanie jest kluczowe dla skuteczności leku

The use of cloxacillin in clinical practice – why dosing is crucial for drug efficacy

Jarosław Woroń1, 2

ORCID: 0000-0003-3688-1877

1 Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
2 Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

Jarosław Woroń
Zakład Farmakologii Klinicznej,
Katedra Farmakologii, Wydział Kliniczny,
Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie,
ul. Śniadeckich 10, 31-531 Kraków,
e-mail: j.woron@medi-pharm.pl

Wpłynęło: 15.02.2021

Zaakceptowano: 27.02.2021

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2021010

Forum Zakażeń 2021;12(2):83–85

Streszczenie: Kloksacylina jest zaliczana do grupy penicylin izoksazolilowych. Wskazuje się ją jako lek pierwszego rzutu w zakażeniach wywoływanych przez metycylinowrażliwe S. aureus (MSSA). W celu prowadzenia skutecznej i bezpiecznej terapii przeciwbakteryjnej kluczowy jest profil farmakokinetyczny leku. Istotna dla optymalnej skuteczności leku jest strategia dawkowania, obejmująca specyfikę leczonego pacjenta. W niniejszej pracy omówiono aktualne wytyczne w tym zakresie.

Słowa kluczowe: dawkowanie, kloksacylina, skuteczność

Abstract: Cloxacillin is classified as a isoxazolyl penicillin. It is indicated as the first-line treatment for infections caused by methicillin-susceptible S. aureus (MSSA). The pharmacokinetic profile of the drug is essential for effective and safe antimicrobial therapy. The dosing strategy that takes into account the specific characteristics of the patient to be treated is essential for the optimal efficacy of the drug. This paper discusses current guidelines concerning this topic.

Key words: cloxacillin, dosage, efficacy