Wojewódzkie Komisje do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

The Regional Commissions in charge of deciding the question of medical events

Anna Dalkowska

Katedra Prawa i Postępowania Cywilnego, Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji, ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia, Tel.: (58) 661 83 91, Fax: (58) 661 83 93

Wpłynęło: 21.07.2012

Zaakceptowano: 03.08.2012

Forum Zakażeń 2012;3(2):99–103

Streszczenie: Od dnia 1 stycznia 2012 roku obowiązują nowe przepisy prawne dotyczące możliwości dochodzenia roszczeń przez pacjentów w trybie pozasądowym. Postępowanie przed Komisjami Wojewódzkimi stanowić ma alternatywę dla pacjentów wobec procesu sądowego, krótszą, tańszą i powszechnie dostępną.

Słowa kluczowe: Komisja Wojewódzka, odszkodowanie, pacjent, ubezpieczenie

Abstract: Since 1st January 2012, new regulations concerning the possibility of legal claims brought by patients in a non-judicial mode apply. Proceedings before the Regional Commissions constitute an alternative to judicial proceedings for patients, which is shorter, less expensive and generally available.

Key words: compensation, insurance, patient, Regional Commission