Wpływ terapii podciśnieniowej na redukcję wielkości owrzodzenia u chorych z cukrzycą typu 2 i zespołem stopy cukrzycowej typu neuropatycznego i mieszanego

The effects of negative pressure wound therapy on wound size reduction in patients with diabetic foot of neuropathic and mixed origin in type 2 diabetes population

Beata Mrozikiewicz-Rakowska | Joanna Kania | Adriana Nowak | Ewelina Bucior | Piotr Nehring | Monika Kasprowicz | Elżbieta Sobol | Ewa Piksa | Waldemar Karnafel

Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

⇒Beata Mrozikiewicz-Rakowska, Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, Tel.: (22) 599 28 38, Fax: (22) 599 18 38

Wpłynęło: 20.08.2013

Zaakceptowano: 12.09.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/lr2013015

Leczenie Ran 2013;10(3):75–80

Streszczenie: Terapia podciśnieniowa (ang. negative pressure wound therapy – NPWT) jest coraz częściej wykorzystywaną metodą leczenia ran. Celem pracy było porównanie wyników gojenia owrzodzeń w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej (ZSC) za pomocą NPWT oraz metod konwencjonalnych u pacjentów z cukrzycą (ang. diabetes mellitus – DM) typu 2, u których nie uzyskano wygojenia ran w okresie >3 miesięcy. Do badania włączono 38 pacjentów z DM typu 2 i ZSC o etiologii neuropatycznej oraz mieszanej, z czego 19 osób zakwalifikowano do terapii NPWT (grupa badana), a 19 – do terapii konwencjonalnej (grupa kontrolna). Obydwie grupy nie różniły się pod względem: struktury płci, wieku, stężenia kreatyniny, wartości GFR (ang. glomerular filtration rate, współczynnik przesączania kłębuszkowego), czasu trwania DM, ZSC i insulinoterapii, obecności niewydolności nerek, osteolizy, częstości amputacji kończyny dolnej oraz wartości HbA1C (p>0,05). Terapia podciśnieniowa, zastosowana w grupie badanej, wpłynęła na większą względną redukcję objętości (średnio 16,50±23,89 cm³ vs. 0,89±3,54 cm³; p=0,001) oraz powierzchni owrzodzenia (10,25±10,19 cm² vs. 0,87±6,48 cm²; p=0,0006) w porównaniu z grupą kontrolną. Bezwzględna wielkość owrzodzenia uległa zmniejszeniu wyłącznie u chorych leczonych terapią podciśnieniową. Objętość owrzodzenia po przeprowadzeniu NPWT w grupie badanej była istotnie mniejsza w porównaniu z grupą, w której jej nie zastosowano (średnio 14,34±34,28 cm³ przed vs. 5,65±18,05 cm³ po; p=0,0008). Obserwacja ta dotyczy także zmniejszenia powierzchni owrzodzenia (średnio 11,17±18,03 cm² przed vs. 5,61±11,83 cm² po; p=0,0004). Terapia podciśnieniowa istotnie wpływa na zmniejszenie wielkości i/lub wygojenie owrzodzeń w ZSC o etiologii neuropatycznej i mieszanej u pacjentów z cukrzycą typu 2.

Słowa kluczowe: terapia podciśnieniowa | zespół stopy cukrzycowej

Abstract: Negative pressure wound therapy (NPWT) becomes more common method of wound healing. The aim of the study was to assess the process of wound healing in patients with diabetic foot (DF) of neuropathic and mixed origin treated with NPWT and with conventional methods among individuals with type 2 diabetes (T2DM), who failed to heal ulceration over a period of 3 months. The study included 38 patients with T2DM and DF of neuropathic and mixed origin. Studied group was treated with NPWT (n=19) and control group treated conventionally (n=19). The studied and control groups were not different in terms of gender structure, age, creatinine concentration, GFR value, T2DM duration, DF duration, insulin therapy duration, renal failure presence, osteolysis advancement, lower limb amputation frequency or HbA1C level (p>0.05). The NPWT affected higher relative wound volume reduction (mean 16.50±23.89 cm³ vs. 0.89±3.54 cm³; p=0.001) and relative wound area reduction (mean 10.25±10.19 cm² vs. 0.87±6.48 cm2; p=0.0006). The absolute wound size was reduced only in patients treated with NPWT. Comparing to conventional treatment wound volume was smaller after NPWT (mean 14.34±34.28 cm³ before vs. 5.65±18.05 cm³ after; p=0.0008). Similar observation referred to wound area size after NPWT treatment (mean 11.17±18.03 cm² before vs. 5.61±11.83 cm² after; p=0.0004). NPWT significantly reduces wound size and promotes complete healing in DF of neuropathic and mixed origin in patients with T2DM.

Key words: diabetic foot | negative pressure wound therapy