Zatrucie tlenkiem węgla – opis przypadku

Carbon monoxide poisoning – a case report

Paweł Juzal

Mazowieckie Centrum Terapii Hiperbarycznej i Leczenia Ran w Warszawie, ul. Wołoska 137 budynek „O”, 02-507 Warszawa, Tel./Fax: (22) 610 31 44

Wpłynęło: 05.07.2014

Zaakceptowano: 20.08.2014

DOI : dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2014002

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2015;1(1):45–48

Streszczenie:

Zatrucie tlenkiem węgla (CO ) w skali światowej wciąż pozostaje jedną z głównych przyczyn zgonów z powodu zatruć. Z ostatnich badań wynika, że wskaźnik śmiertelności spowodowany zatruciami CO szacuje się na około 2,6–5%. Tlenek węgla jest gazem bezbarwnym, bezwonnym, niedrażniącym dla układu oddechowego. Powstaje na skutek spalania w atmosferze ubogiej w tlen. Do zatrucia dochodzi podczas pożaru, przebywania w zadymionych pomieszczeniach, z powodu nieszczelności przewodów wentylacyjnych lub niesprawnej instalacji i urządzeń gazowych, a także podczas ekspozycji na spaliny pojazdów mechanicznych w zamkniętych pomieszczeniach. Bardzo często w czasie pożaru, podczas inhalacji dymu, dochodzi do równoczesnego zatrucia innymi związkami chemicznymi (np. cyjankami) powstałymi na skutek spalania materiałów łatwopalnych, tworzyw sztucznych i innych. Tlenek węgla jest wchłaniany do organizmu i wydalany z niego tylko przez drogi oddechowe. Celem pracy było wykazanie możliwości wykorzystania terapii hiperbarycznej (ang. hyperbaric oxygen therapy – HBO) w leczeniu zatruć tlenkiem węgla. W tym celu zaprezentowano opis przypadku i dokonano analizy dokumentacji medycznej pacjentki dotąd nieleczonej z powodu chorób przewlekłych, u której w przebiegu ciężkiego zatrucia CO w warunkach domowych doszło do utraty przytomności. Zabiegi tlenoterapii hiperbarycznej, którym poddano chorą, przyniosły znaczącą poprawę jej stanu, wynikającą ze spadku stężenia karboksyhemoglobiny we krwi. Już po pierwszym zabiegu jej poziom zmniejszył się 20-krotnie. Terapię hiperbaryczną należy rozpocząć jak najszybciej po rozpoznaniu zatrucia tlenkiem węgla. Wdrożenie leczenia hiperbarycznego skutkuje: zmniejszeniem nasilenia odległych zaburzeń neurologicznych, zmniejszeniem ryzyka wystąpienia zaburzeń rytmu serca i nagłego zatrzymania krążenia, ograniczeniem nawrotu objawów zatrucia oraz skróceniem czasu leczenia. Terapia hiperbaryczna jest skuteczna również w terapii kobiet ciężarnych zatrutych CO.

Słowa kluczowe: karboksyhemoglobina, tlenek węgla, tlenoterapia hiperbaryczna, zatrucie tlenkiem węgla

Abstract:

Carbon monoxide poisoning is still one of the main reasons of fatal poisoning worldwide. Based on recent medical studies, it can be concluded that between 2.6–5%. All reorded carbon monoxide poisonings end up as death cases. Carbon monoxide is a colorless gas, methane, non-irritant to a respiratory system. It is created during combustion reactions in oxygen- poor atmosphere. Carbon monoxide poisoning can result from being in a fire, in smoke- -filled rooms or in rooms with leaking ventilation ducts, failure installations’ or gas appliances, as well as during man’s direct exposure to the exhaust of motor vehicles. It should also be noted that very often, during fire when a man is inhalating lots of smoke, simultaneous other chemicals poisoning is identified (as a result of combustion reactions of other flammable materials, various plastics or other chemicals like cyanide). Carbon monoxide is absorbed and excreted from a body through respiratory system. The below article demonstrates various possibilities of oxygen therapy treatment application to cure carbon monoxide poisonings. It presents a case of young women who as her medical records confirm has not been treated due to any chronic diseases, but who as a result of heavy carbon monoxide poisoning at home lost her consciousness. The patient was under oxygen therapy treatments, which caused her significant health improvement. In the first place, this resulted from a significant drop of carboxyhemoglobin concentration in her blood. Only after the first treatment, carboxyhemoglobin concentration in her blood decreased 20 times. The oxygen therapy should be received as early as possible by patients with diagnosed carbon monoxide poisoning. This can be used to obtain: reduction of intensity of appearing at a later stage neurological disturbances, reduction of risk of cardiac arrhythmias and sudden cardiac arrest, effective treatment of poisoned pregnant women, limited reoccurrence of poisoning symptoms, reduction of treatment time.

Key words: carboxyhemoglobin, carbon monoxide poisoning, hyperbaric oxygen therapy, monoxide poisoning