Zespół stopy cukrzycowej – najczęstsze powikłanie cukrzycy – opis przypadku

Diabetic foot syndrome – the most common diabetes complications – a case report

Paulina Mościcka1, 2 | Maria T. Szewczyk1, 2 | Justyna Cwajda-Białasik1

1 Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych Katedry Pielęgniarstwa Zabiegowego Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu
2 Poradnia Leczenia Ran Przewlekłych Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Paulina Mościcka Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych, Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz, Tel.: (52) 585 58 21, Fax: (52) 585 58 09

Wpłynęło: 22.01.2016

Zaakceptowano: 03.02.2016

DOI : dx.doi.org/10.15374/LR 2016006

Leczenie Ran 2016;13(1):15–19

Streszczenie: Spośród wielu rodzajów ran przewlekłych na szczególną uwagę zasługują rany powstałe w przebiegu cukrzycy. W wyniku trwającej przez dłuższy czas hiperglikemii dochodzi do dysfunkcji komórek śródbłonka oraz zaburzeń mięśni gładkich, co w efekcie prowadzi do zwężenia światła naczynia tętniczego oraz wzrostu krzepliwości. Palenie tytoniu i hiperlipidemia oraz inne czynniki przyczyniają się do rozwoju miażdżycy naczyń obwodowych. Angiopatie obwodowe prowadzą do niedokrwienia skóry, tkanek miękkich i kości w obrębie stóp i kończyn dolnych oraz są przyczyną zmian troficznych, martwicy i owrzodzeń. W niniejszej pracy przedstawiono opis przypadku pacjenta z zespołem stopy cukrzycowej (ZSC), u którego podjęto postępowanie przyczynowe i miejscowe zgodne z rekomendacjami.

Słowa kluczowe: opieka interdyscyplinarna, rana przewlekła, zespół stopy cukrzycowej

Abstract: Among many different kinds of chronic wounds, the emphasis should be put on the wounds which developed during diabetes process. Accordingly the long time hypoglycemia it comes to endothelium cells dysfunction and to smooth muscle dysfunction which leads to the arteries light strictures and to coagulation increase. Tobacco smoking, hyperlipidaemia and other factors contribute to peripheral vessels sclerosis progression. Peripheral angiopathies lead to skin, soft tissues, feet and bottom limbs bones ischaemia and are the reason to trophic changes, necrosis and ulceration. In the following thesis the case of the diabetic foot syndrome patient has been presented and either the causative and local dealing in accordance with recommendations.

Key words: chronic wound, diabetic foot syndrome, interdisciplinary care