Znaczenie kliniczne Stenotrophomonas maltophilia

Clinical significance of Stenotrophomonas maltophilia

Dorota Bartoszek1 | Małgorzata Fleischer2

1 Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2 Katedra i Zakład Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Dorota Bartoszek Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, Tel.: (71) 733 25 20, Fax: (71) 733 25 09

Wpłynęło: 19.03.2013

Zaakceptowano: 06.05.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2013019

Forum Zakażeń 2013;4(3):165–171

Streszczenie: Stenotrophomonas maltophilia odgrywa coraz większą rolę w patogenezie zakażeń człowieka, mimo iż jest zaliczany do grupy drobnoustrojów oportunistycznych. Zakażenia wywoływane przez ten patogen, pomimo iż rzadko dotyczą pacjentów ambulatoryjnych, stanowią istotny odsetek infekcji u osób hospitalizowanych. Szczepy S. maltophilia często kolonizują drogi oddechowe, dlatego mogą być przyczyną zapalenia płuc, co stanowi bardzo poważny problem, szczególnie u chorych z mukowiscydozą. Ponadto drobnoustrój ten może wywoływać zakażenia krwi oraz układów: moczowo-płciowego, pokarmowego, nerwowego, a także zakażenia skóry, tkanek miękkich i narządu wzroku. S. maltophilia posiada niewiele czynników wirulencji, jednak mnogość mechanizmów oporności powoduje, że jest istotnym patogenem szpitalnym. Bakteria ta charakteryzuje się naturalną opornością na wiele grup antybiotyków i chemioterapeutyków. W leczeniu zakażeń o etiologii S. maltophilia lekiem z wyboru jest trimetoprim-sulfametoksazol, jednak coraz częściej izolowane są szczepy oporne na ten antybiotyk, co stanowi ogromny problem terapeutyczny.

Słowa kluczowe: czynniki wirulencji, oporność na antybiotyki, Stenotrophomonas maltophilia, terapia zakażeń, zakażenia oportunistyczne

Abstract: Stenotrophomonas maltophilia plays an increasingly important role as a nosocomial pathogen associated with opportunistic infections, especially in immunocompromised or debilitated patients. The most common clinical manifestation of S. maltophilia infection is pneumonia. Respiratory tract infections caused by S. maltophilia is a serious problem in patients with cystic fibrosis. These microorganism can cause bacteremia, meningitis, endocarditis, urinary tract infection, skin and soft tissue infection, gastrointestinal and ocular infections. S. maltophilia is not highly virulent but is naturally resistant to many antimicrobial agents. Trimethoprim-sulfamethoxazole is considered as the agent of choice for the treatment of S. maltophilia infections. The treatment of S. maltophilia infection is a challenge given the high-level intrinsic resistance and increasing resistance to trimethoprim-sulfamethoxazole.

Key words: opportunistic infection, resistance to antibiotics, Stenotrophomonas maltophilia, treatment of infections, virulence factors