Aktywność ceftazydymu z awibaktamem oraz innych antybiotyków stosowanych wobec Enterobacterales i Pseudomonas aeruginosa w Polsce w oparciu o dane z programu ATLAS zebrane w 2020 r. oraz porównanie ich z danymi uzyskanymi w latach 2015–2019

Activity of ceftazidime with avibactam and other antibiotics used against Enterobacterales and Pseudomonas aeruginosa in Poland based on the ATLAS data collected in 2020 and comparison with data obtained in 2015–2019

Patrycja Zalas-Więcek1, 2 | Anna Michalska1, 2 | Aleksandra Polak3 | Monika Orczykowska-Kotyna3 | Łukasz Pojnar4 | Martyna Zając4 | Jan Patzer5 | Ewa Głowacka6 | Monika Bogiel6

ORCID*: 0000-0003-2063-6850 | 0000-0002-6349-8593 | 0000-0002-3429-7768 | 0000-0002-5382-5343 | 0000-0001-7139-9635 | 0000-0003-0129-6416 | 0000-0003-4727-8686 | 0000-0001-5028-8450 | 0000-0001-9321-3459

1 Katedra Mikrobiologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu
2 Zakład Mikrobiologii Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy
3 Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej, Narodowy Instytut Leków w Warszawie
4 Zakład Mikrobiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
5 Zakład Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
6 Pfizer Polska Sp. z o.o., Warszawa

Monika Bogiel
Pfizer Polska sp. z o.o.,
ul. Żwirki i Wigury 16B, 02-092 Warszawa,
e-mail: monika.bogiel@pfizer.com

Wpłynęło: 03.11.2022

Zaakceptowano: 16.11.2022

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2022027

Forum Zakażeń 2022;13(5):147–159

Streszczenie: Wstęp Rozpowszechnienie szczepów Enterobacterales oraz pałeczek niefermentujących w środowisku szpitalnym stanowi coraz większe wyzwanie dla klinicystów zajmujących się zakażeniami szpitalnymi na całym świecie. Monitorowanie lekowrażliwości drobnoustrojów oraz poszukiwanie nowych opcji terapeutycznych pomagają zapobiegać zakażeniom, szczególnie wywoływanym przez bakterie wielolekooporne (MDR). Cel Celem badania była ocena aktywności in vitro ceftazydymu z awibaktamem oraz innych leków przeciwdrobnoustrojowych stosowanych wobec szczepów EnterobacteralesPseudomonas aeruginosa, wyizolowanych w populacji osób dorosłych i dzieci w 2020 r. w Polsce. Dodatkowo porównano wrażliwość szczepów izolowanych w latach 2015–2019 oraz w 2020 r. Materiał i metody Analizowane dane uzyskano w ramach programu ATLAS, zgodnie z wytycznymi projektu. Badany materiał pochodził od pacjentów z czterech ośrodków w Polsce, które brały udział w programie ATLAS w 2020 r. Do badania włączono 512 szczepów pałeczek Gram-ujemnych, w tym 367 Enterobacterales oraz 145 izolatów P. aeruginosa. Wyniki Ogółem 98,6% badanych szczepów Enterobacterales oraz 89,0% P. aeruginosa było wrażliwych na ceftazydym z awibaktamem. Odsetek izolatów MDR wrażliwych na ceftazydym z awibaktamem pozostał bardzo wysoki i wynosił 97,3% w przypadku Enterobacterales oraz 68,7% w przypadku P. aeruginosa. W 2020 r., w porównaniu do lat 2015–2019, odnotowano wzrost oporności bakterii na większość badanych antybiotyków stosowanych wobec EnterobacteralesP. aeruginosa. Spadek wrażliwości na ceftazydym z awibaktamem był jednym z najniższych spośród badanych antybiotyków. Wnioski Przedstawione dane ukazują, że ceftazydym z awibaktamem stanowi cenną opcję terapeutyczną, szczególnie w dobie narastania lekooporności na antybiotyki stosowane rutynowo w zakażeniach spowodowanych przez bakterie Gram-ujemne.

Słowa kluczowe: ceftazydym z awibaktamem, Enterobacter spp., Enterobacterales, Escherichia coli, Klebsiella spp., lekowrażliwość, pałeczki Gram-ujemne, Pseudomonas aeruginosa

Abstract: Introduction The prevalence of Enterobacterales and non-fermenting bacilli in the hospital environment is challenging for clinicians dealing with nosocomial infections worldwide. Monitoring the drug susceptibility of microorganisms and searching for new therapeutic options helps prevent infections, particularly those caused by multidrug-resistant (MDR) bacteria. Aim The aim of this study was to evaluate the in vitro activity of ceftazidime with avibactam and other antimicrobial drugs against Enterobacterales and Pseudomonas aeruginosa strains, isolated in adult and pediatric populations in 2020 in Poland. An additional aim was to compare the susceptibility of strains isolated in 2015-2019 and in 2020. Material and methods The analyzed data were obtained through the ATLAS program, according to the project guidelines. The study material was isolated from patients from four centers in Poland which participated in the ATLAS program in 2020. Results A total of 512 strains of Gram-negative bacilli were included in the study, involving 367 Enterobacterales and 145 isolates of P. aeruginosa. Overall, 98.6% of Enterobacterales and 89.0% of P. aeruginosa strains tested were susceptible to ceftazidime with avibactam. The percentage of MDR isolates susceptible to ceftazidime with avibactam remained very high amounting to 97.3% for Enterobacterales and 68.7% for P. aeruginosa. There was an increase in bacterial resistance to most of the tested antibiotics used against Enterobacterales and P. aeruginosa in 2020 compared to 2015-2019. A decrease in susceptibility to ceftazidime with avibactam was one of the lowest among the tested antibiotics. Conclusions The presented data indicate that combining ceftazidime with avibactam is a valuable therapeutic option, particularly given the increasing drug resistance to antibiotics routinely used in infections caused by Gram-negative bacteria.

Key words: ceftazidime with avibactam, drug susceptibility, Enterobacter spp., Enterobacterales, Escherichia coli, Gram-negative bacilli, Klebsiella spp., Pseudomonas aeruginosa