Bezpieczeństwo pacjenta na bloku operacyjnym

Patient safety in the operating theatre

Michalina Mastalerz

ORCID: 0009-0009-9092-6467

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Blok Operacyjny,
Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach,
ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice,
e-mail: michalina.mastalerz@interia.pl

Wpłynęło: 30.09.2022

Zaakceptowano: 18.11.2022

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2022008

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2022;8(2):51–54

Streszczenie: Holistyczne podejście do pacjenta to wyzwanie, przed którym stoi każda pielęgniarka – niezależnie od tego, czy opieka dotyczy pacjenta w oddziale zabiegowym, czy na bloku operacyjnym. W swoich działaniach pielęgniarskich, w wieloaspektowej i wysoce specjalistycznej opiece nad pacjentem należy dążyć do eliminowania bądź zminimalizowania wywołanych przez chorobę obaw, lęków czy niepokoju, z którymi mierzy się pacjent. Pacjenci mają prawo oczekiwać bezpieczeństwa i ochrony podczas udzielania świadczeń zdrowotnych. Istotną rolę w ocenie bezpieczeństwa pełnią pacjenci, których powinno się edukować i stwarzać możliwość przekazywania informacji zwrotnej, która przyczyni się do poprawy procesu znieczulenia. Istotne jest zapewnienie komfortu pacjentowi poprzez stworzenie dla niego przyjaznej atmosfery, zapewnienie komfortu psychicznego i fizycznego, zapewnienie poczucia godności i intymności, m.in. przez okrywanie nagiego ciała pacjenta, zarówno na sali operacyjnej, jak i poza salą, a także przy przekładaniu pacjenta. Powinno się podejmować działania mające na celu uspokojenie pacjenta bądź starać się odwrócić jego uwagę od problemu. Bezpieczeństwo pacjenta jest integralnym elementem systemu opieki, zależy od kompetencji personelu, a także postaw, poglądów i wzorów zachowań. Nowoczesne pielęgniarstwo dąży do zapewnienia pacjentowi bezpieczeństwa poprzez działania zmierzające ku minimalizacji wystąpienia zdarzeń niepożądanych.

Słowa kluczowe: anestezjolog, blok operacyjny, bezpieczeństwo, opieka, pacjent, pielęgniarka anestezjologiczna

Abstract: A holistic approach to each patient presents a challenge for every nurse – regardless of whether the care involves a patient in the treatment ward or in the operating theatre. In their nursing activities, in the multi-faceted and highly specialized patient care, the aim should be to eliminate, or minimize the fears, anxiety or distress resulting from the illness that the patient faces. Patients have the right to expect safety and protection when receiving health services. In fact, patients play a significant role in assessing safety, thus, they should be educated and offered the opportunity to provide feedback which contributes to the improvement of the process of anaesthesia. Furthermore, it is vital to ensure patient comfort by means of creating a friendly atmosphere for the patient, providing mental and physical comfort, ensuring a sense of dignity and intimacy, i.a. by covering the patient’s naked body, both in the operating theatre and outside the room, as well as when repositioning the patient. Therefore, it is essential to reassure the patient, or try to distract the patient from the health issue in question. Patient safety constitutes an integral part of the care system and depends on the staff competencies as well as their attitude, views and behavioural patterns. Hence, contemporary nursing aims to ensure patient safety through activities aimed at minimizing the occurrence of adverse events.

Key words: anaesthesiologist, anaesthesiology nurse, care, operating theatre, patient, safety